Nieuws

Terug naar news

Vacature - Steward

 

1. Noodzakelijke toelatingsvoorwaarden:

 • Getuigschrift hoger secundair onderwijs (KB 21/12/2013)
 • Europees onderdaan zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Fysiek geschikt zijn voor de uit te oefenen functie en het medisch onderzoek met goed gevolg ondergaan
 • Vereiste taalcertificaten: elementaire kennis (art. 8 en 9§2) strekt tot aanbeveling

 

2. Definitie van de functie

 • In deze functie moet de verbaliserende agent (in een preventieve of repressieve rol) overtredingen vaststellen, bevelen uitvaardigen, waarschuwingen geven en processen-verbaal opstellen.
 • De agent is bevoegd om overtredingen inzake de milieupolitie vast te stellen.
 • Hij moet ook opdrachten van de burgemeester aannemen inzake de bestuurlijke politie.
 • Werk volgens dagroosters en mogelijk uitbreiding naar namiddagen, avonden en weekends.

 

3. Opdrachten

 • Zorgen voor de controle op regelmatig en onregelmatig parkeren (wildparkeren);
 • Instaan voor de controle op openbare (nutsvoorzieningen) en particuliere werven: deze taak omvat voornamelijk de controle van de werfvergunningen, de controle van de geplaatste werfsignalisatie en het uitvaardigen van bevelen om de openbare veiligheid te waarborgen;
 • Toezicht uitoefenen op de openbare ruimte met betrekking tot de onrechtmatige bezetting: deze missie gaat onder andere over de opslag van containers, de plaatsing van kranen, onrechtmatige affichage, de aanleg van terrassen en kramen;
 • Voertuigen immobiliseren met een wielklem volgens de bestaande procedure en zorgen voor een volledige opvolging van het dossier;
 • Sluikstort bestrijden: bij een sluikstort op de gemeentelijke weg zorgen voor de nodige opvolging;
 • Eigenaars van dieren vermanen;
 • Het nodige onderzoek verrichten en informatie verzamelen om dossiers op te starten, administratieve briefwisseling op te stellen, waarschuwingen te geven of processen-verbaal van overtredingen op te stellen. Deze taak omvat onder andere het raadplegen van de dossiers van de diensten Stedenbouw, Leefmilieu of Gemeentebelastingen, het indienen van verzoeken tot informatie uit de kadastrale gegevens, het bevolkingsregister, het inschrijvingsregister van voertuigen van de DIV;
 • Beheer van de retributies door gebruik te maken van specifieke verbaliseringssoftware (inbreuken vaststellen, gegevens verwerken, brieven opstellen, anomalieën bij de inschrijving verwerken, betalingen controleren, belastingplichtigen opsporen, klachten behandelen, verbaliseringen opstellen, bestanden voor overdracht naar inkohiering opstellen ...);
 • Interventierapporten of verbaliseringen opstellen;
 • Instaan voor het beheer van de administratieve dossiers die op interventies volgen;
 • Zorgen voor de loketpermanentie: uitreiking van bewonerskaarten ...
 • Deelnemen aan werkvergaderingen;
 • Instaan voor gegevensinvoer, archivering, klassering en gegevensverwerking;
 • Verschillende mappen up-to-date houden;
 • Telefoonoproepen beantwoorden;
 • Gevolg geven aan klachten van de bewoners;
 • De fototheek beheren;
 • Deelnemen aan gerichte opdrachten.

 

4. Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • De bepalingen (ordonnanties, politiereglementen, retributiereglement en wegcode (stilstaan en parkeren) kennen en waken over de naleving ervan;
 • Beheersing van informaticatools Word, Excel en internet;

 • In staat zijn om een digitale classificatie op te zetten (per thema, per deadline ...);

 • Zin voor public relations;

 • Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;

 • Kennis van de tweede landstaal is een troef.

 

5. Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Duidelijk en eenvoudig communiceren;
 • Een agenda bijhouden;
 • Verschillende activiteiten tegelijk kunnen beheren (telefoon, publiek ...),
 • Zowel lopende als dringende taken kunnen uitvoeren;
 • Omgaan met onverwachte situaties;
 • Taalhoffelijkheid aan de dag leggen;
 • Integer en professioneel handelen:
 • Ik behandel mensen gelijkwaardig, respectvol en hoffelijk;
 • Ik respecteer de regels rond vertrouwelijkheid en houd me aan de wetgeving rond het respecteren van de persoonlijke levenssfeer;
 • Bij ethische dilemma's neem ik de juiste maatregelen om mijn integriteit of die van mijn organisatie veilig te stellen;
 • Assertief optreden:
 • Ik toon respect voor mijn gesprekspartner, ongeacht zijn gedrag;
 • Ik kan neen zeggen tegen ontoereikende of buitensporige verzoeken;
 • Samenwerken:
 • Ik wissel informatie uit met mijn collega's (om hun mening te kennen, naar hun voorstellen te luisteren) met als doel de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.
 • Ik rond scherpe kantjes af, ik vermijd conflicten.

 

6. Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief + kopie van diploma) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ) ten laatste op 30 augustus 2019 .