Nieuws

Terug naar news

Vacature : Gemeenschapswacht

De gemeente Oudergem is op zoek naar Gemeenschapswachten.

 

Algemene inlichtingen:

 • Graad: hulpbediende / technisch adjunct
 • Niveau: D
 • Dienst(en): preventie
 • Opleiding: lager secundair onderwijs
 • Vereiste taalcertificaten: art. 8 en art. 9 §2
 • Werktijden: voltijds
 • Variabel uurrooster en weekendwerk

 

Omschrijving van de functie:

De gemeenschapswachten zorgen voor een geruststellende aanwezigheid en dragen zo in alle omstandigheden bij aan het veiligheidsgevoel van de burgers en aan de preventie van overlast en criminaliteit. Daarnaast brengen gemeenschapswachten-vaststellers verslag uit bij de politie wanneer de omstandigheden dit vereisen. Op die manier bevorderen ze de naleving van het algemene politiereglement en de handhaving van de openbare orde.

De gemeenschapswacht staat onder het gezag van de ambtenaar die belast is met de coördinatie van zijn werkzaamheden op het terrein. Deze ambtenaar staat op zijn beurt onder het gezag van de preventieambtenaar en van het hoofd van het contract (bevoegd schepen en/of burgemeester) erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gemeenschapswacht is de eerstelijnsautoriteit in de openbare ruimte en dient zich onberispelijk en zelfs voorbeeldig te gedragen qua voorkomen (uniform), beleefdheid en bezorgdheid om het publiek te helpen. Hij mag in geen geval de duidelijke grenzen van zijn functie overschrijden door bijvoorbeeld de rol van politieagent op zich te nemen.

 

Taken als gemeenschapswacht

Ontradende aanwezigheid

 • Je oefent als uniformdrager een preventieve/ontradende aanwezigheid uit in de openbare ruimte, in en rond parken, scholen en
  openbaarvervoervoorzieningen (te voet, met de fiets).
 • Je oefent een zichtbare en geruststellende aanwezigheid uit in de wijken, door de burgers te informeren, bewust te maken en als aanspreekpunt te fungeren.
 • Je houdt niet-politioneel toezicht op het gedrag van personen tijdens evenementen die (mee) worden georganiseerd door lokale, regionale, provinciale of federale overheden (concerten of evenementen in een gemeentepark, kerstmarkt, jaarmarkt, festivals, ...).
 • Je komt tussen en bemiddelt in specifieke noodsituaties (ruzie, beschadiging, misverstand, ...).
 • Je meldt eventuele problemen die zich op het terrein voordoen via het interventie-/signaleringsrapport.

 

Bestrijden van overlast

 • Je stelt de schade aan stadsmaterieel, wegen, ... vast.
 • Je bent opmerkzaam voor incidenten (autodiefstal en inbraken in auto's, kleine criminaliteit, inbraken in woningen, overlast).
 • Je gaat rond in een bepaald gebied.
 • Je schrijft indien nodig een verslag uit en/of verstrekt uitgebreide informatie.
 • Je oefent een ontradende aanwezigheid uit in de vijf wijken van de gemeente om overlast te voorkomen.
 • Je doet kleine buurtonderzoeken onder leiding van de leidend ambtenaar.
 • Je maakt burgers bewust door ze te wijzen op de naleving van de geldende regelgeving op de openbare weg en de openbare plaatsen die bij wet zijn bepaald.

 

Bewustmaking van en contact met het publiek

 • Je deelt bewustmakingsfolders uit (preventie, voorlichting van de burgers over administratieve besluiten, …).
 • Je houdt contact met het publiek via diverse diensten (stands bezetten, aanwezig zijn op door de gemeente georganiseerde evenementen, buurtonderzoek, …).
 • Je verstrekt diverse informatie aan de burger (afvalinzameling, informatie over werkzaamheden in de openbare ruimte of over het algemeen politiereglement, …).
 • Je informeert de burgers om het veiligheidsgevoel te versterken en signaleert problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet aan de bevoegde diensten.

 

Misdaadbestrijding

 • Je brengt een mentaliteitswijziging bij de burgers teweeg en zet hen aan om zich de goede praktijken eigen te maken op het vlak van misdaadpreventie.
 • Je maakt het publiek bewust via diverse preventieve acties of campagnes gericht op de verspreiding van folders, documenten of affiches, maar ook via mondeling contact, boodschappen of informatie in verband met veiligheid of misdaadpreventie (bijvoorbeeld tijdens campagnes of voorlichtingsbijeenkomsten, ...
 • Je neemt deel aan preventiecampagnes rond diverse problematieken (preventie van autodiefstal of inbraak in voertuigen, van zakkenrollerij, fietsendiefstal, winkeldiefstal, inbraak in woningen, ...).

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • goede schrijfvaardigheden
 • zich correct kunnen uitdrukken
 • talenkennis: Frans (goed niveau) - Nederlands (elementair - in het bezit zijn van het Selor-taalcertificaat, schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 9) of bereid zijn dit te halen)
 • basiskennis van het Office-pakket (Word - e-mailprogramma - Excel)
 • vlot overweg kunnen met digitale tools (smartphones, computers, …)
 • kunnen fietsen is een pluspunt
 • bereid zijn om 's avonds en sommige weekends te werken

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

De gemeenschapswacht is de eerstelijnsautoriteit in de openbare ruimte. Hij dient zich onberispelijk en zelfs voorbeeldig gedragen qua voorkomen (uniform), beleefdheid, bezorgdheid om het publiek te helpen. Hij mag in geen geval de duidelijke grenzen van zijn functie overschrijden door bijvoorbeeld de rol van politieagent op zich te nemen.

De gemeenschapswacht besteedt bijzondere aandacht aan de werkrelatie met zijn collega's op het terrein en aan het beeld dat hij bij het publiek uitstraalt:

 • Je bent goed in staat om met het publiek te communiceren.
 • Je geeft in alle omstandigheden blijk van diplomatie, geduld en kalmte (je kan je beheersen in moeilijke situaties en bij agressie van derden).
 • Je bent proactief bij het bemannen van een stand, het rondgaan in de wijken en het opzetten van projecten.
 • Je kan in team werken.
 • Je bent vriendelijk en vastberaden wanneer dat nodig is tegenover alle soorten publiek.
 • Je hebt of ontwikkelt een sociale visie op de bestrijding van criminaliteit/overlast en geeft de voorkeur aan dialoog en bemiddeling.
 • Je leeft de regels van de dienst en van het algemeen politiereglement strikt na;
 • Je draagt steeds het uniform dragen en ziet er verzorgd uit.

 

Solliciteren

Stuur je cv samen met je motivatiebrief, een kopie van je identiteitskaart en van je diploma (minstens lager secundair onderwijs) en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels.

Uiterste indieningsdatum: woensdag 15 december 2021

De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op 16 december op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek dat plaatsvindt op 21 december 2021 (slechts één datum).