Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD): schoolreizen

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Verschillende persartikelen over de beslissing van het gemeentecollege van Elsene om de bezoeken van de gemeentescholen aan dierenparken niet langer te financieren, wekten begin januari een golf van reacties op. Alle parken die dieren in gevangenschap opvangen, zijn immers niet hetzelfde. Sommige soorten moeten absoluut worden beschermd en alle kinderen zullen in hun leven niet de kans krijgen om deze dieren in hun natuurlijke omgeving te bewonderen.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Welk beleid hanteert Oudergem op het vlak van schoolreizen?
  2. Op welke pedagogische principes is dit beleid gebaseerd?
  3. Worden er aan de gemeentescholen richtlijnen gegeven over de keuze van de excursies en hoeveel bewegingsvrijheid hebben scholen in voorkomend geval?
  4. Is de gemeente Oudergem van plan om op het vlak van de dierenparken een soortgelijke beslissing te nemen als die in Elsene?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame
Geachte mevrouw Maelschalck, mijnheer Van Gorp,
Bedankt voor uw vragen.
Alvorens een antwoord op uw vragen te geven, wil ik uw aandacht erop vestigen dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen schooluitstappen van een dag (of minder) en schoolreizen met overnachtingen.
De schoolreizen van meer dan één dag worden georganiseerd door de dienst van de buitenschoolse activiteiten in overleg met de directies. De bestemmingen worden zorgvuldig uitgekozen en elke verblijfsplaats beschikt over een specifiek karakter. Tijdens de zeeklassen worden de kinderen bijvoorbeeld ondergedompeld in de taal van Vondel. De bosklassen in Aarlen (ADEPS-sportcentrum) hebben dan weer een duidelijk sportief doel en de sneeuwklassen maken het mogelijk om nieuwe landschappen te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen.
De keuze voor de organisatie van schooluitstappen van een dag of minder wordt overgelaten aan de leerkrachten, die in staat zijn om de noden van hun leerlingen te bepalen. Deze uitstappen moeten echter schriftelijk worden aangevraagd en door de directie en de onderwijsdienst worden goedgekeurd. In dat verband spreekt het voor zich dat de inrichtende macht samenwerkt met de pedagogische teams op het terrein, waarbij de onderwijsteams vrij worden gelaten op pedagogisch vlak.
Het beleid dat tot dusver door de inrichtende macht werd gevoerd, bestaat erin om vertrouwen te hebben in de pedagogische teams en tegelijk de nadruk te leggen op het belang om enkel uitstappen voor te stellen met een echte pedagogische waarde of een meerwaarde op het vlak van de groepscohesie. Wij vragen ook dat er vóór de schoolreis rond de uitstap wordt gewerkt in de klas.
Ik vermeld hier graag enkele voorbeelden van uitstappen: een bezoek aan de gemeentelijke bibliotheken en ludotheken, de toneelzalen, het Rood-Klooster, de gemeenschappelijke moestuinen van de gemeente, de plantentuin Jean Massart, de tentoonstelling over champignons van de leerlingen van het 'Athénée Royal d'Auderghem', musea, thema-uitstappen in verband met klasprojecten, enz.
Wanneer de inrichtende macht twijfelt over de relevantie van de uitstap, spreekt het voor zich dat er met de directie van de betrokken school wordt gesproken en er in elk geval een oplossing dient te worden gevonden.
Ter informatie: de Federatie Wallonië-Brussel heeft een niet-uitputtende lijst van activiteiten met een hoge educatieve waarde opgesteld. Onze inrichtende macht is van plan om deze lijst ter informatie aan de teams te bezorgen om hen indien nodig te ondersteunen bij hun keuze.
Wat uw vraag betreft over het standpunt van de inrichtende macht om een specifiek type van schooluitstap te verbieden, denken we niet dat een verbod de beste manier is om samen te werken. Daarom vertrouwen we in plaats daarvan op de collectieve intelligentie van onze educatieve teams voor wat betreft de vertaling van de relevante behoeften en de projecten die in elke klas tot stand moeten worden gebracht.