Bestuur & Politiek

Ondersteunende en controlerende overeenkomst als onderdeel van het beheersysteem voor de in de eerste fase van de beheersplannen geselecteerde scholen

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de priortaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij  de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd;
BESLIST
om de overeenkomst betreffende de ondersteuning en het toezicht in het kader van het stuursysteem van de in de eerste fase van de stuurplannen geselecteerde scholen goed te keuren