Bestuur & Politiek

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Tollet. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Marc Vandame

DE RAAD,
Gelet op de brief van 21.11.2018 waarbij de Heer Marc Tollet meedeelt te verzaken aan het mandaat van Gemeenteraadslid dat hij ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 2018 had bekomen ;
Gelet op de akteneming door de Gemeenteraad van deze afstand ;
Gelet op artikel 58 van de gemeentekieswet ;
Overwegende dat de Heer Marc Vandame als eerste plaatsvervangend lid werd verkozen op de lijst tot dewelke de Heer Marc Tollet behoort ;
Gelet het bijkomend onderzoek waaruit blijkt dat de Heer Marc Vandame niet opgehouden heeft, zonder onderbreking, de verkiesbaarheidsvereisten te vervullen ;
Overwegende dat hij zich op het ogenblik niet in een geval van overenigbaarheid bevindt voorzien bij de Nieuwe Gemeentewet ;
Overwegende dat hij dus moet toegelaten worden tot het afleggen van de eed ;
De Heer Marc Vandame legt, in de handen van de wd Burgemeester de volgende eed af in het Frans : Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" ;
De Heer Marc Vandame, na eedaflegging, is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Gemeenteraadslid.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.