Bestuur & Politiek

Organiek reglement Adviesraad cultuurbeleidplanning

 

Artikel 1 :
Het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid is van het gemeentebestuur.
In het kader van haar instap in dit decreet en de opmaak van het gemeentelijk cultuur-beleidsplan 2015-2019 erkent het gemeentebestuur van Oudergem een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (art. 55, decreet 13.07.2001), samengesteld zoals vastgelegd in dit organiek reglement en hierna adviesraad cultuurbeleidplanning genoemd.

Artikel 2 :
De adviesraad cultuurbeleidplanning heeft tot doel:
1. Het bevorderen van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid zoals beschreven in art. 3 van het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001. In die zin brengt zij advies uit bij de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en wordt aldus betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
2. Het adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen inzake de culturele aangelegenheden, volgens art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen, van 1 tot 10 (art. 58, decreet 13.07.2001):

 1. Bescherming en luister van de taal;
 2. Aanmoediging van de vorming van navorsers;
 3. De schone kunsten;
 4. Patrimonium, musea en wetenschappelijk-culturele instellingen (uitgezonderd monumenten en landschappen);
 5. Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
 6. Radio en televisie, en hulp aan de geschreven pers (uitgezonderd mededelingen van de federale Regering);
 7. Jeugdbeleid (behalve wanneer een aparte jeugd(advies)raad bestaat);
 8. Permanente opvoeding en culturele animatie;
 9. Lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven (behalve wanneer een aparte sport(advies)raad bestaat);
 10. Vrijetijdsbesteding en toerisme.

De gemeente moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting (art. 58, decreet 13.07.2001).

Artikel 3 :
De adviesraad cultuurbeleidplanning brengt haar advies uit op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief (art. 59, decreet 13.07.2001).

Artikel 4 :
Om de adviesfunctie mogelijk te maken, worden tussen gemeentebestuur en adviesraad cultuurbeleidplanning afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en opvolging. Deze afspraken worden binnen 3 maanden na de installatie van de adviesraad cultuurbeleidplanning vastgelegd in een protocol met het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5 :
Volgende actoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan inspraak en overleg (art. 56, decreet 13.07.2001):

 1. Culturele verenigingen en organisaties die een werking ontplooien op het grondgebied van Oudergem en werken met vrijwilligers;
 2. Culturele organisaties en instellingen die een werking ontplooien op het grondgebied van Oudergem en werken met professionelen;
 3. Deskundigen met ervaring in culturele materies en een ruime kijk op cultuur, woonachtig in Oudergem.


Artikel 6 :
De adviesraad cultuurbeleidplanning wordt samengesteld uit de algemene vergadering van de VZW gemeenschapscentrum Den Dam aangevuld met een vertegenwoordiger van elk van de onderwijsnetten. Verder hebben zitting in deze adviesraad als waarnemers:
Een vertegenwoordiger van de VGC, de gemeentelijke Cultuurcoördinator, de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden

Artikel 7 :
De leden van de adviesraad cultuurbeleidplanning zetelen op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Artikel 8 :
Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de adviesraad cultuurbeleidplanning (art. 63, decreet 31.07.2001).

Artikel 9 :
De schepen van Nederlandstalige aangelegenheden wordt uitgenodigd als waarnemer.

Artikel 10 :
De cultuurbeleidcoördinator woont alle vergaderingen bij als waarnemer en fungeert als de in het decreet voorziene gemeentelijke ambtenaar die door het college van burgemeester en schepenen ter beschikking wordt gesteld voor administratieve ondersteuning (art. 62, decreet 13.07.2001).
Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 2 bijkomende gemeentelijke ambtenaren aanduiden als waarnemers.

Artikel 11 :
De eerste adviesraad cultuurbeleidplanning op basis van dit organiek reglement wordt bijeengeroepen binnen de 3 maanden na goedkeuring door de gemeenteraad.

Artikel 12 :
Het mandaat van deze de adviesraad cultuurbeleidplanning loopt tot maximum 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad die voortkomt uit de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
De adviesraad cultuurbeleidplanning wordt vervolgens opnieuw samengesteld bij het begin van elke legislatuur. Deze nieuwe samenstelling dient te gebeuren binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad (art. 64, decreet 13.07.2001).

Artikel 13 :
De adviesraad cultuurbeleidplanning beslist binnen de 3 maanden na haar eerste zitting over een huishoudelijk reglement dat de modaliteiten van haar werking specificeert.
Het huishoudelijk reglement volgt de bepalingen vervat in dit organiek reglement en zal ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt worden.