Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2020

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, namelijk artikelen 117 en 119bis ;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het Ministerieel besluit van 17 juli 2020 houdende de toekenning voor de eerste 6 maanden van jaar 2020 van een toelage aan de gemeente Oudergem in het kader van het Groostedenbeleid ;
Sinds 2007 ontvangt de gemeente Oudergem een subsidie voor de aanwerving van een bemiddelaar voor de politiezone die als taak heeft de bemiddelingsprocedure te begeleiden, verplicht voor minderjarigen vanaf 16 jaar, even als de nieuwe GAS wet geeft de toepassing van die maatregel voor minderjarigen vanaf 14 jaar, en facultatief voor meerderjarigen.
Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de vernieuwing van de toelage voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020  en wordt automatisch verlengd voor een periode van zes maanden onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van de financier ingswet die de vierde tranche van de begroting 2020 vrijgeeft en van een nieuwe MB die aan bepaalde steden een subsidie toekent voor de laatste zes maanden van het jaar 2020 in het kader van die toelage.
Onderhavige overeenkomst werd door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 8 septembre 2020 goedgekeurd.
BESLIST
  • Neemt kennis van regelingen voor het jaar 2020 als onderdeel van de gemeentelijke administratieve sancties, op basis van een eerste besluit van 17/07/2020 tot toekenning van 1/2 van de subsidie (26.800 €) en een nieuw besluit om te komen voor de komende 6 maanden.
  • Zijn akkoord te geven over de overeenkomst 2020 betreffende de vernieuwing van de subsidie van de federale Staat voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020, en het op de agenda zetten van de volgende Gemeenteraad voor bekrachtiging.
Onderhavige beraadslaging zal, in de vorm van beknopte omschrijving, aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen alsook aan de heer Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, overgemaakt worden.