Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid

DE RAAD,
Gelet op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,
Gelet op de 30 juli 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
Gelet op de akkoordovereenkomst Nr.2018/4 van Bijzonder onderhandelingscomite op 4 december 2018,
Overwegende wat volgt :
Het document  "Gegevensbescherming" bevat de basisregels die moeten worden toegepast wanneer de informatie wordt geproduceerd, verzameld, opgeslagen, afgedrukt, uitgewisseld, gearchiveerd, vernietigd-of enige andere actie die betrekking heeft op de informatie en ongeacht de ondersteuning van de informatie. Elke gebruiker en elk personeelslid moet het document lezen en respecteren.
Het document  " Informatieveiligheidsbeleid" stelt het algemene kader vast en drukt de toezegging van het College en het Directiecomité uit om informatiebeveiliging op te zetten en te ondersteunen. Het kondigt ook sancties in geval van schendingen van dit beleid.
BESLIST
Om de volgende documenten te valideren:
  • Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming
  • Informatieveiligheidsbeleid