Perspective Brussels - Complementaire Subsidie : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 20 %).

DE RAAD,
Gezien het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2020 betreffende de toekenning van subsidies aan de Brusselse Gemeenten ten belope van 1.500.000 €  voor de financiering van een voltijdsequivalent binnen de gemeentelijke diensten voor de preventie van schooluitval met het oog op de uitvoering van acties ter bestrijding van schooluitval voor de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2022 ;
Het toegekende bedrag aan de Gemeente Oudergem is 78.947 € (zoals vermeld in de bijlage bij dit Besluit) ;
Deze subsidie wordt toegekend ter financiering van :
- de personeelskosten in verband met de aanwerving van een voltijdsequivalent in de gemeentelijke dienst voor de preventie van schooluitval  voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022 ;
- de wervingskosten in verband met deze aanwerving voor een maximumbedrag van 5% van de totale subsidie.
Het voltijdsequivalent wordt toegewezen aan de gemeentelijke dienst voor de preventie van schooluitval ; zijn opdrachten worden vermeld in dit Besluit.
De Gemeenten zijn gemachtigd om de geplande acties uit te voeren voor de datum van de ondertekening van dit Besluit, dus vanaf 1 september 2020.
De subsidie wordt in 3 schijven betaald :
- Een eerste schijf van 20 % van het bedrag van de subsidie tegen overlegging van een schuldvordering gestuurd uiterlijk op 15/12/2020 ;
- Een tweede schijf van 40 % van het bedrag van de subsidie zal worden betaald na ontvangst en analyse van het evaluatieverslag over de activiteiten die in de periode van 1september 2020 tot 30 augustus 2021 werden gevoerd en de bijbehorende bewijsstukken, op basis van een schuldvordering die uiterlijk op 15/11/2021 wordt gericht ;
- Het saldo zal worden uitgekeerd na ontvangst en analyse van het evaluatieverslag over de activiteiten die in de periode van 1september 2021 tot 30 juni 2022 werden gevoerd en de bijbehorende bewijsstukken, op basis van een schuldvordering die uiterlijk op 01/09/2022 wordt gericht.
De Overeenkomst en de schulvordering  met betrekking tot de betaling van de eerste schijf van 20 % (15.789,40 €)  ont été soumises à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 17 novembre 2020 werden door het College van Burgemeester en Schepenen op 17 november 2020 goedgekeurd.
BESLIST
De Overeenkomst en de schulvordering met betrekking tot de betaling van de eerste schijf van 20 % (15.789,40 €) in het kader van de complementaire subsidie toegekend door Perspective Brussels voor de financiering van een voltijdsequivalent binnen de gemeentelijke diensten voor de preventie van schooluitval met het oog op de uitvoering van acties ter bestrijding van schooluitval voor de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2022 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgemaakt  worden.