Bestuur & Politiek

Politiereglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

 

 

Artikel 1


Het huidige regelement betreft :

1°) « privaat bureau voor telecommunicatie » : iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten die mag niet toegankelijk voor de klanten:

a. vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;

b. vóór 5 uur en na 20 uur, op de andere dagen

2°) « nachtwinkel » : iedere vestigingseenheid, en

a. die niet toegankelijk voor de klanten vóór 18 uur en na 7 uur mag,

b. waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m2 is,

c. die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en

d. die op duidelijke en permanente manier de vermelding « Nachtwinkel » draagt
 

Artikel 2


De uitbating van een nachwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie zonder toestemming van het college van burgemeester en schepenen is verboden.
 

Artikel 3


§ 1er.De vergunningsaanvraag bevat de volgende gegevens :

1. als de aanvrager een natuurlijke persoon is : zijn naam, voornaam en woonplaats; als het om een rechtspersoon gaat : de naam van de firma of van de vennootschap, de rechtsvorm, het adres van de zetel van de vennootschap, alsook de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag;

2. de omschrijving van de handelsvestigingsplaats en van de directe omgeving, met name met behulp van plannen;

3. een uitleg over de verkoopte goederen of over de uitgevoerde diensten alsook de gewenste exploitatie uurrooster;

4. een attest van de ondernemingsloket die bepaalt de handelsactiviteiten waarover de handelaar is geregistreerd alsook, als het om een rechtspersoon gaat, een kopij van de geconsolideerde statuten ;

5. een copij van de adviezen of vergunningen van de volgende instellingen :

6. van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp ;

7. van een geaccrediteerde certificatiesinstelling

  • voor de elektriciteitsinstallaties,
  • voor de verbrandingsinstallaties
  • voor de brandblussers ;

8. voor de handelsvestigingen die voedingswaren verkopen, van de Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

9. een bewijs van de gemeentelijke belastingen waarover de aanvrager schuldenaar is;

10. een kopij van de stedebouwkundigevergunning of een kopij van het ontvangstbewijs van de stedebouwkundigevergunningsaanvraag in geval van verbouwingswerken, gebruiks- of bestemmingswijziging waarover een dergelijke vergunning verplicht is   ;

11. een bewijs van de vastzetting van een waarborg op eerste aanvraag van 5.000 €; de gemeente mag deze waarborg per eenvoudige brief ondertekend ofwel door de Burgemeester en de Gemeentesecretaris opeisen voor de betaling administratieve boetes opgelegd aan de uitbater of zijn personeel ofwel door de Gemeente Ontvanger voor de betaling van een gemeentelijke heffing verschuldigd door de uitbater..

De aanvraag kan op het gemeentehuis worden ingediend. De aanvraag kan ook bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag zendt het college van burgmeester en schepenen of zijn afgevaardigde naar de aanvrager een ontvangstbewijs indien het dossier volledig is.

Indien niet het geval is, deelt het hem binnen tien dagen mede dat het dossier niet volledig is met vermelding van de ontbrekende documenten of inlichtingen .

§ 3. Het college van burgmeester en schepenen spreekt zich uit over de vergunningsaanvraag. In geval van aflevering van de vergunning deze vergunning betreft slechts de producten waarvoor de aanvraag werd ingediend.

Het college kan exploitatievoorwaarden betreffende de handhaving van de openbare orde, veiligheid, netheid en rust.

Het geeft kennis van zijn beslissing binnen de zestig dagen na de datum van de ontvangstbewijs af.
 

Artikel 4


De vergunning mag geweigerd of ingetrokken worden voor de volgende motieven :

1. gebrek aan advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp of advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp of van de politie die opmerking betreffende een probleem van openbare veiligheid bevat;

2. een gebrek aan gunstig attest van een geaccrediteerde controleinstelling voor de elektriciteit-, en verbrandingsinstallaties en voor de brandblussers;

3. voor de handelsvestigingen die voedingswaren verkopen, een gebrek aan erkenning of vergunning van de Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of  advies van de intercommunale laboratoria voor chemie en bacteriologie of van de Federale agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen die opmerking betreffende een probleem van openbare gezondheid bevat ;

4. aanwezigheid van een instelling die na 21 uur  in een straal van 100 meters van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie die dranken met alcohol toegankelijk tot het publiek is;

5. schending van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

6. gebrek aan of weigering van de voorafgaande stedebouwkundigevergunning verplicht voor de uitvoering van de verbouwingswerken of de gebruiks- of bestemmingsveranderingen noodzakelijke voor de uitbating van de nachtwinkel of het private bureau van telecommunicatie;

7. gebrek aan de gemeentelijke heffingen waarvoor de aanvrager of zijn vennootschap schuldenaar is ;

8. gebrek aan vastzetting van de waarborg op eerste aanvraag die de betaling van de administratieve boetes en van de gemeentelijke heffingen.
 

Artikel  5


Met een administratieve boete worden gestraft zij die een van de bepaling van dit reglement of van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen hebben begaan.

Het bedrag van de boete kan lopen tot :

-    maximum 100 € in geval van overtreding van een exploitatievoorwaarden van de vergunning;
-    maximum 200 € in geval van uitbating zonder vergunning.

De boete mag verdubbeld worden in geval van herhaling van een overtreding aan het huidige reglement zonder 250 € per vaststelling van overtreding overschrijden.
 

Artikel  6


De burgemeester mag de sluiting van nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie uitgebaat in overtreding van het reglement of van de beslissing van het college van burgmeester en schepenen bevelen.

 

Artikel 7


De nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie uitgebaat voor 1maart 2007 beschikken over een termijn van drie maanden om een vergunningsaanvraag in te dienen.

De uitbating mag voortgezet worden tot de beslissing over de aanvraag op voorwaarde date een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van de aanvraag gegeven wordt.