Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve san

Artikel 1: 
Een administratieve sanctie kan worden opgelegd door de sanctionerende ambtenaar voor de inbreuken op artikels 1, 5 en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus - COVID19 te beperken, en de opeenvolgende wijzigingen.

Artikel 2: 
De administratieve boete bedoeld in artikel 1 van deze verordening bedraagt 250 euro per overtreding.

Artikel 3: 
De sanctie voorzien in artikel 1 van deze verordening kan niet worden toegepast indien de overtreder minder dan 18 jaar oud is of in staat van verlengde minderjarigheid of onbekwaam verklaard werd.

Artikel 4: 
De maatregelen opgenomen in deze verordening zijn van toepassing zolang het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en de opeenvolgende wijzigingen uitwerking heeft.

Artikel 5: 
De omzendbrief nr. 06/2020 van het College van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep is als bijlage bij deze verordening gevoegd; hij zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente en/of bekendgemaakt via een affiche die vermeldt waar de tekst van de omzendbrief door het publiek kan worden geraadpleegd.

Artikel 6:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 7:
Een beroep tot vernietiging en een eventuele vordering tot opschorting kunnen worden ingediend door middel van een verzoekschrift bij de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), binnen een termijn van 60 kalenderdagen te tellen vanaf de bekendmaking van dit besluit.