Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald de artikelen 465 tot 470  alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48;
BESLIST:
ENIG ARTIKEL
Er wordt voor het dienstjaar 2020, een aanvullende belasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar, dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 6 % van het volgens artikel 466 van het wetboek van inkomstenbelasting berekend gedeelte van de aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde personenbelasting.