Reglement Belasting op de gebouwen die ongezond en onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtigen van veiligheid en hygiëne voldoen - Wijziging

DE RAAD,

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, Namelijk artikels 117 en 252;
Gelet op Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
ARTIKEL 1
In artikel 1 van het belastingreglement op de gebouwen die ongezond en onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtigen van veiligheid en hygiëne voldoen, worden de woorden "Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2020 " vervangen door de woorden "Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025 ". 
ARTIKEL 2
In artikel 1, in de tweede lid van het belastingreglement, wordt het woord "sluitingsverordening " vervangen dor het woord "besluit".
In artikel 3 van hetzelde belastingreglement, eerste lid, punt 3, het woord "sluiting" worden vervangen dor de woorden "het besluit van de Burgmeester"
ARTIKEL 3
In artikel 2 van het belastingreglement worden de woorden "vier honderd vijtig euro's (450 €) " vervangen door de woorden " vijf honderd euro's ( 500  €) ".
ARTIKEL 4
Artikel 6 van het belastingreglement wordt opgeheven.
ARTIKEL 5
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."