Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 117 en 158bis;
Gelet op de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen, artikel 2, 2;
Gelet op het amendement die door de heer Jeremy Van Gorp voor de fractie MR-Open VLD op de gemeenteraad van 30 januari 2020 werd ingediend;
Amendement
Een project moet worden gedragen:
(...)
  • ofwel door een vereniging die actief is op het grondgebied van de gemeente en door een natuurlijke persoon moet worden vertegenwoordigd, die geen politieke partij mag zijn
Gezien het advies van Brussel Plaatselijke Besturen van 12.02.2020 (ref 3002624006)
Overwegende wat volgt:
De Gedeelde Begroting van Oudergem is een mechanisme dat het voor de inwoners van Oudergem mogelijk maakt voorstellen te formuleren over de bestemming van een deel van de begroting op basis van ideeën voor projecten die zij zelf hebben bedacht. Dit reglement voert artikel 258bis van de Nieuwe Gemeentewet uit.
Ze creëert een ruimte voor uitwisselingen tussen de inwoners, de verkozenen en de gemeentelijke diensten en maakt het mogelijk:
  • inzicht te krijgen in de werking van de gemeente en in het begrotingsbeheer,
  • de technische, juridische en financiële haalbaarheid van een project te begrijpen,
  • het algemeen belang te begrijpen en te handelen in het belang van iedereen.
  • De Gedeelde Begroting van Oudergem is een deel van het budget dat de gemeentelijke diensten implementeren. De in aanmerking komende uitgaven worden vastgesteld in het huidige reglement.
Een van de doelstellingen van burgerparticipatie bestaat erin de burgers de kans te bieden zich rechtstreeks te uiten, zonder bemiddeling of tussenkomst van mandatarissen;
Burgerparticipatie doet geen afbreuk aan de rechten van de gemeentelijke mandatarissen; zij blijven immers deel uitmaken van de gemeentelijke besluitvormingsorganen en hun bevoegdheden worden niet aangetast;
Mechanismen zoals loting, raadpleging, agentschappen voor burgertellingen of burgerraden zijn experimenten die worden gevoerd en aanbevolen om het wantrouwen weg te nemen dat bestaat ten aanzien van de klassieke mechanismen van democratische vertegenwoordiging (Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie - La politique à l'âge de la défiance, Seuil, 2006, pp. 302-308);
De creatie van een Gedeelde Begroting heeft meer bepaald tot doel de gemeentelijke democratische organen opnieuw te legitimeren;
Studies in verband met burgerparticipatie wijzen uit dat burgers - meer bepaald zij die behoren tot groepen die afstand hebben genomen van die domeinen van de politiek of van de werking van de overheid waarop burgerparticipatie inzonderheid betrekking heeft - zeer argwanend staan tegenover en afstand nemen van de participatieprocessen wanneer ze tot het besef komen dat verkozenen, politieke militanten die hengelen naar de stem van de kiezer evenals professionele beoefenaars van de werking van de overheid er op dezelfde wijze als zijzelf zijn vertegenwoordigd, zodat ze hen gaan verdenken van belangenconflicten of van allerlei vormen van manipulatie (Virginie Anquetin en Cécile Cuny, "La « parole des habitants » sous contrôle ? Compétition politique et participation citoyenne à Besançon et à Strasbourg", Métropoles [online], 19 | 2016, online gepubliceerd op 01 december 2016, geraadpleegd op 8 januari 2020. URL: http://journals.openedition.org/metropoles/5358 ; DOI: 10.4000/metropoles.5358; Mathias Landau, "Participation institutionnalisée et confiance : un rapport conflictuel", Raisons politiques, 2008/1 nr. 29, p. 105; Marion Carrel en Julien Talpin, "Cachez ce politique que je ne saurais voir, Ethnographie des conseils de quartier roubaisiens", Participations, 2012/3 nr. 4, p. 202);
Het succes van het stelsel van burgerparticipatie vereist dat er grenzen worden afgebakend wat betreft de toegang tot dat stelsel voor bepaalde personen die, daar ze het gewoon zijn om het woord te voeren in het openbaar of als gevolg van hun rol of hun statuut, leiden tot fouten of vertekeningen wat betreft het werk in team of in groep, waardoor de kwaliteit van de genomen beslissingen afneemt (Paul Spector, Psychologie du travail et des organisations, De Boeck Université, 2011, p. 359 e.v.);
Die "fouten" bestaan in, bijvoorbeeld, de keuze om er het zwijgen toe te doen in plaats van te zeggen dat men het niet eens is (Christian Morel, Les décisions absurdes - Sociologie des erreurs radicales et persistantes, Gallimard, Folio, 2002, p. 255 e.v.; Sibony Olivier, Vous allez commettre une terrible erreur ! - Combattre les biais cognitifs pour prendre les meilleures décisions, Flammarion - Clés des Champs, 2019, p. 155 e.v.) en het effect van toegenomen polarisatie en uitdrukking van extremen op basis van de posities die worden ingenomen door de personen die als eersten het woord nemen (Cass Sunstein, Reid Hastie, "Comment rendre le groupe plus intelligent", Harvard Business Review - Frankrijk, oktober-november 2015, p. 84 en 89);
Die "fouten" worden effectief gegenereerd door de personen van wie de rol erin bestaat een standpunt in te nemen of personen ertoe te bewegen zich achter hun zienswijze te scharen alsook door personen die als gevolg van hun functie een rol van deskundige vervullen in het betrokken actiedomein. (Scharnitzky Patrick, Les paradoxes de la coopération, Chapitre 8 : Le pouvoir des statuts et des rôles ou comment le collectif est biaisé par des rôles et des enjeux de pouvoirs, Eyrolles, 2018, pp. 145 e.v.);
Er is dus reden om de deelname van politieke mandatarissen aan de Gedeelde Begroting te beperken door er een duidelijk kader voor vast te stellen;
Her amendement voldoet aan deze doelstelling.
BESLIST
Enig artikel 1. 
Artikel 5.1., eerste alinea van het reglement betreffende de gedeelde begroting van Oudergem werd vervuld zoals het volgt :.
5.1. Projectdragers
Een project moet worden gedragen:
  • ofwel door een enkele natuurlijke persoon. Deze persoon moet ten minste 10 jaar oud zijn en moet in Oudergem wonen op het ogenblik van indiening van het idee voor een project;
  • ofwel door een vereniging die actief is op het grondgebied van de gemeente. Een natuurlijke persoon moet deze vereniging vertegenwoordigen; het mag geen politieke partij zijn; onder politiek partij wordt verstaan de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die deelneemt aan verkiezingen, met inbegrip gemeenteraadsverkiezingen, en die de totstandkoming van de volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma met inbegrip van instellingen, verenigingen, groeperingen en regionale entiteiten van een politieke partij, ongeacht hun rechtsvorm, die rechtstreeks verbonden zijn met die politieke partij in de zin var artikel 2, 2 van de de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen;
  • ofwel door een Wijkvergadering die deel uitmaakt van de Assemblee van de Inwoners en door een van haar leden wordt vertegenwoordigd.