Reglement betreffende het Telewerk charter

Artikel 1. Telewerkprincipe

Telewerk gebeurt op vrijwillige basis. Telewerk is noch een verplichting, noch een recht. 

Telewerk is toegestaan zodra dit charter is ondertekend door de agent en zijn afdelingshoofd. Deze toelating is onderworpen aan de verplichting om de cyberveiligheidsopleidingen te volgen die door de werkgever zijn voorzien.

De dienstverlening aan interne werknemers en burgers moet worden gewaarborgd en het vereiste kwaliteitsniveau moet behouden blijven. 

De diensten die in het kader van telewerk worden uitgevoerd, moeten onder het tabblad "Missie" met de opmerking "telewerk" in de IDETCH-software worden ingevoerd en door het afdelingshoofd worden gevalideerd. 

De taken die geschikt zijn voor telewerk worden bepaald door het afdelingshoofd en moeten voldoende zijn om op de telewerkdag te worden verwerkt, zonder dat dit gevolgen heeft voor andere taken of die van het team. 

De werkgever is verantwoordelijk voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de telewerker op het werk in overeenstemming met de relevante richtlijnen en wetgeving. 

De medewerker is verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van de documenten die bij telewerk worden meegenomen en voor de vertrouwelijkheid van de gegevens. 

Het verzekeringscontract van de werkgever inzake arbeidsongevallen is onderworpen aan de kaderwet van 3 juli 1967. Bijgevolg is elk ongeval dat zich bij de verzekerde thuis voordoet en voldoet aan het begrip arbeidsongeval in de zin van de wettelijke en jurisprudentiële voorwaarden, gedekt. 

 

Artikel 2. Organisatie van de Dienst

Het aantal telewerkdagen per week is variabel en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • In overleg met het afdelingshoofd mag de medewerker maximaal de helft van de in zijn of haar arbeidsovereenkomst vermelde werktijd telewerken (bijvoorbeeld maximaal 2 dagen per week voor een medewerker in 4/5e), behalve in specifieke uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld het schrijven van een verslag);
  • De telewerkdag(en) kan (kunnen) niet worden onveranderlijk  (zo kan bijvoorbeeld aan het begin van het jaar geen vaste telewerk per week voor het hele komende jaar worden vastgesteld);
  • Het aantal telewerkdagen per week staat de goede werking van de dienst niet in de weg;
  • De vaste lijn wordt omgeleid naar de mobiele telefoon van de agent.

Op verzoek van het afdelingshoofd blijft de beschikbaarheid op de hoofdplaats van het werk een prioriteit: 

  • in geval van geplande activiteiten (vergaderingen, contacten met externe belanghebbenden, leveranciers, beoordelingspanels of andere);
  • in geval van een tekort aan personeel;

Telewerk mag nooit een reden zijn om geplande vergaderingen of afspraken te verplaatsen of te annuleren.

 

Artikel 3. Persoonlijke Criteria

De agent is in staat om zelfstandig te werken en beschikt over voldoende technische expertise. 

Hij is in staat om concrete doelen te stellen, zijn werk te organiseren en een constant werktempo aan te houden zonder dat er toezicht nodig is. 

Het totale resultaat van de telewerkdiensten wordt regelmatig geëvalueerd door de manager van de agent. 

Als telewerk niet het gewenste resultaat oplevert, als het organisatorische of samenwerkingsproblemen binnen de afdeling veroorzaakt of als het de voortgang van lopende projecten/activiteiten verstoort, kan het afdelingshoofd het beëindigen. 

 

Artikel 4. Criteria voor de telewerklocatie en de ter beschikking gestelde uitrusting

De agent heeft op zijn telewerkplaats een geschikte, rustige en geïsoleerde werkomgeving. 

De agent heeft een goede kwaliteitsvolle wifi-verbinding die beveiligd is met een wachtwoord (wat gratis wifi uitsluit). 

De agent houdt zich aan de adviezen van het afdelingshoofd en de arbeidsgeneeskunde met betrekking tot ergonomie en welzijn op het werk. 

De agent kan verzoeken om een inspectiebezoek van de interne preventiedienst om de correcte toepassing van de toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetgeving te controleren. 

Op de plaats van het telewerk neemt de agent alle nodige maatregelen om de regels inzake de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens en informatie in acht te nemen. 

Voor de telewerkdag stelt de werkgever uitsluitend voor dit doel een laptop ter beschikking.

Privé-gebruik van de voor telewerk ter beschikking gestelde laptops is dus verboden.

Het is onmogelijk voor de gebruiker om software toe te voegen of te verwijderen. De enige software die wordt gebruikt en toegestaan is die welke door de IT-afdeling is geïnstalleerd. Het systeem en de software zijn altijd up to date. Het basissysteem heeft een antivirus.

De IT-dienst zal steekproeven nemen om na te gaan of de voor telewerken ter beschikking gestelde laptops en de gebruikte sites strikt professioneel worden gebruikt.

De agent verbindt zich ertoe het materiaal vóór elke vakantie van meer dan 5 dagen terug te bezorgen aan de informaticadienst.  

 

Artikel 5. Indienen van een telewerkverzoek

Wanneer de agent een telewerkdag wil nemen, stuurt hij een telewerkverzoek naar zijn afdelingsmanager. Deze laatste kan dit verzoek aanvaarden of weigeren onder vermelding van de redenen voor zijn beslissing. 

Na het akkoord van het afdelingshoofd en de beschikbaarheid van informaticamateriaal, dient de agent een aanvraag voor een opdracht in bij IDtech met de opmerking "telewerk".