Reglement betreffende sommige zendmasten die niet ioniserende stralingen uitzenden

 


Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op antennes of zendmasten bestemd voor mobiele telecommunicatie die niet ioniserende stralingen uitzenden.

Artikel 2
Geen antenne noch zendmast mag in werking gesteld gebruikt of uitgebaat worden zonder voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 3
§ 1er.De vergunningsaanvraag bevat de volgende gegevens :

1. als de aanvrager een natuurlijke persoon is : zijn naam, voornaam en woonplaats; als het om een rechtspersoon gaat : de naam van de firma of van de vennootschap, de rechtsvorm, het adres van de zetel van de vennootschap, alsook de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag;

2. een kopij van de stedebouwkundigevergunning of een kopij van het ontvangstbewijs van de stedebouwkundigevergunningsaanvraag in geval van werken of handelingen waarover een dergelijke vergunning verplicht is; in gebreke daarvan, een beschrijving van de uitbatingsite en van zijn naaste omgeving, onder andere met plannen;

3. een verslag met metingen die sinds minder dan 6 maanden door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie werden uitgevoerd; dit verslag stelt vast of en in welke zone de norm bepaald door de ordonnantie van 1ste maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet ioniserende stralingen overschreed wordt; in afwezigheid van een dergelijke verslag, voegde de aanvrager een document waarin hij de uitvoering van metingen door het gemeentelijke personeel met de apparatuur TES-92 Electrosmog Meter zonder invoering van een kalibrerende factor.
De aanvraag kan op het gemeentehuis worden ingediend. Een indieningbewijs ervan wordt dadelijk afgegeven. De aanvraag kan ook bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. Binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag zendt het college van burgmeester en schepenen of zijn afgevaardigde naar de aanvrager een ontvangstbewijs indien het dossier volledig is.
Indien niet het geval is, deelt het hem binnen dertig dagen mede dat het dossier niet volledig is met vermelding van de ontbrekende documenten of inlichtingen.

§ 3. Het college van burgmeester en schepenen spreekt zich uit over de vergunningsaanvraag. In geval van aflevering van de vergunning deze vergunning betreft slechts de producten waarvoor de aanvraag werd ingediend.

Het geeft kennis van zijn beslissing binnen de zestig dagen na de datum van de ontvangstbewijs die het dossier volledig verklaart af.

Artikel 4
De vergunning mag geweigerd of ingetrokken worden voor de volgende motieven :

1. gebrek aan voorafgaande stedenbouwkundige vergunning of van het ontvangstbewijs van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag verplicht voor de uitvoering van de werken of de handelingen noodzakelijke voor de plaatsing van de antennes of zendmasten of weigering van de voorafgaande stedenbouwkundige vergunning;

2. overschreden in een zone toegankelijk tot het publiek van de norm bepaald door de ordonnantie van 1ste maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet ioniserende stralingen.

Artikel 5
Met een administratieve boete van maximum 250 € worden gestraft zij die een van de bepaling van dit reglement of van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen hebben begaan.

Artikel 6
De burgemeester mag de stopzetting van de werking of het weghalen van de antennes of zendmasten uitgebaat zonder de toestemming van het college van burgmeester en schepenen bevelen.