Reglement dat als bijlage bij het geldelijk statuut is gevoegd

Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown

Sectie 1 - Toekenning van een dagpremie, de zogenaamde "tewerkstellingspremie"

Artikel 1 - Beginsel

De uitzonderlijke situatie voortvloeiend uit het risico op verspreiding van Covid-19 en de lockdownmaatregelen die door de volmachtregering werden opgelegd, hebben onze administratie ertoe gebracht uitzonderlijke maatregelen te nemen om bepaalde personeelsleden op hun werkplek te houden. Onze administratie heeft daarom besloten een premie toe te kennen, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in artikels 3 tot en met 6 hieronder.

Artikel 2 - Uitbreiding van het beginsel

Bij uitbreiding van artikel 1 kunnen de in artikels 3 tot en met 6 beschreven maatregelen in soortgelijke latere situaties worden toegepast.

Artikel 3 - Bedrag van de premie

Er wordt een niet-geïndexeerde dagpremie van 10 euro bruto toegekend aan het gemeentepersoneel dat op de werkplek aanwezig is, ongeacht de duur van de dienst.

Artikel 4 - Personeel waarop de maatregel van toepassing is

Deze dagpremie wordt toegekend aan leden van het statutair, het contractueel, het gesco- en het onderwijzend personeel. Voor wat het onderwijzend personeel betreft, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het personeel dat door de administratie wordt betaald en het personeel dat door de Federatie Wallonië-Brussel wordt betaald.

Artikel 5 - Wettelijke inhoudingen

De tewerkstellingspremie is onderworpen aan de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing, overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake.

Artikel 6 - Betaling van de premie en verplichting van de dienstverantwoordelijken

De premie wordt aan de personeelsleden uitbetaald na vervallen termijn. Hiertoe dient elke dienstverantwoordelijke een presentielijst op te stellen voor zijn of haar personeel en na afloop van de maand aan de dienst Bezoldiging een Excel-tabel over te maken met de namen en voornamen van de personeelsleden en het aantal dagen dat zij op de werkplek aanwezig waren.

Sectie 2 - Uitbetalen van overuren aan 200 %

Artikel 7 - Beginsel

De uitzonderlijke situatie voortvloeiend uit het risico op verspreiding van Covid-19 en de lockdownmaatregelen die door de volmachtregering werden opgelegd, hebben onze administratie ertoe gebracht uitzonderlijke maatregelen te nemen. Onze administratie heeft daarom besloten overuren uit te betalen aan 200 % volgens de modaliteiten beschreven in artikels 9 tot en met 12 hieronder.

Artikel 8 - Uitbreiding van het beginsel

Bij uitbreiding van artikel 7 kunnen de in artikels 9 tot en met 12 beschreven maatregelen in soortgelijke latere situaties worden toegepast.

Artikel 9 - Bedrag van de overuren

De aan 200 % berekende overuren worden uitbetaald aan personeelsleden die de telefoonpermanentie verzekeren om oproepen van Oudergemmenaren in noodsituaties te beantwoorden en/of diensten in verband met de gezondheidscrisis verlenen buiten de openingstijden van de administratie. Net zoals voor de uren aan 125 en 150 % wordt het uurloon vastgelegd op 1/1850 van de bruto basisjaarwedde en de jaarlijkse haard- of standplaatstoelage die gebruikt werden om de verloning voor de maand waarin de prestaties werden geleverd te berekenen.

Artikel 10 - Personeel waarop de maatregel van toepassing is

De overuren aan 200 % worden toegekend aan leden van het statutair, contractueel, gesco- en onderwijzend personeel dat door de administratie wordt betaald.

Artikel 11 - Wettelijke inhoudingen

De overuren zijn onderworpen aan de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing, overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake.

Artikel 12 - Betaling van de uren en verplichtingen van de dienstverantwoordelijken

De uren worden aan de personeelsleden uitbetaald na vervallen termijn. Daartoe dient een door de administratie aangestelde verantwoordelijke een overzicht op te stellen van de gepresteerde uren buiten de openingsuren van de administratie en na afloop van de maand een Excel-tabel met de namen en voornamen van de personeelsleden en het aantal gewerkte uren aan de dienst Bezoldiging over te maken.

Sectie 3 - Toekenning van elektronische maaltijdcheques

Artikel 13

In afwijking van artikel 88 van het geldelijk statuut worden elektronische maaltijdcheques ook toegekend aan personeelsleden die thuisblijven, maar deel uitmaken van een beurtrolsysteem.

Deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.