Bestuur & Politiek

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, het artikel 117 ;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald artikel 464/1 1°;
Gezien het verslag aan het College
BESLIST:
ENIG ARTIKEL
Er worden voor het dienstjaar 2019, 1990 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.
Huidige beraadslaging zal in tweevoud overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de openbare besturen.