Bestuur & Politiek

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen.

 

Artikel 1
Er wordt van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2026 een retributie vastgelegd voor het plaatsen van afbakeningspalen op de openbare weg.
Deze retributie dient ter recuperatie van de door de gemeente gedane kosten voor het plaatsen van afbakeningspalen op aanvraag van de boordeigenaars.
Het bedrag van de retributie omvat voor 100% de kostprijs van het materiaal, verhoogd met kost van de arbeidsonkosten.
 
Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de boordeigenaar die de plaatsing aanvraagt langs zijn eigendom.
De betaling moet vereffend zijn bij storting of overschrijving op de rekening van de gemeenteontvanger en dit vóór de aanvang van de werken.
 
Artikel 3

De aanvraag voor plaatsing van afbakeningspalen moet schriftelijk ingediend worden bij de dienst "Openbare werken" die de toelating kan verlenen na advies van de politiediensten.
Het gemeentebestuur alleen beslist over de opportuniteit van de uitvoering van de werken.
De keuze van het model en de leverancier van de afbakeningspalen is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur.
De retributie is echter niet verschuldigd wanneer de plaatsing uitgaat van het initiatief van het bestuur en dit uitsluitend voor de verhoging van de verkeersveiligheid.
 
Artikel 4
Geschillen hieraangaande vallen onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.