Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023

 

De kunstwedstrijd “EXTRA LARGE” wordt georganiseerd door de Dienst Cultuur van Oudergem, hierna “de organisator” genoemd, met zetel te 1160 Oudergem, Idiersstraat 12.

De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het Kunstenaarsparcours te Oudergem “Kunstensteeweg 2023”.

Het doel van de wedstrijd is het maken van kunstwerken, grafisch werk of fotografie die reproduceerbaar of gemaakt moeten zijn op een spandoek van 112 cm B x 200 cm H. De werken worden tentoongesteld in open lucht en moeten weerbestendig zijn. De voorgestelde werken kunnen eventueel vóór de bekendmaking van dit reglement zijn gecreëerd.

 

ARTIKEL 1 – Deelnemen

De wedstrijd staat open voor alle personen, volwassenen, met woonplaats in Oudergem, die als privé-persoon optreden. De leden van de jury worden uitgesloten van deelname.

ARTIKEL 2 – Organisatie van de wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit het indienen van een project of werk in digitaal formaat binnen een vastgestelde termijn.

De ingediende bestanden moeten aan alle onderstaande regels voldoen om in aanmerking te komen voor deze wedstrijd:

 • Het bestand of de bestanden moeten het werk of het project weergeven (voldoende expliciete schetsen).
   
 • Het werk of project mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
   
 • De deelnemer verzendt zijn bestanden via het inschrijvingsformulier op www.oudergem.be  of naar het e-mailadres dienstcultuur@oudergem.brussels  bij de inschrijving voor de wedstrijd (zie artikel 3).
 • De bestanden moeten in JPEG- of PDF-formaat zijn. 1 tot maximaal 5 bestanden van 1 tot maximaal 5 pagina's worden aanvaard.
 • Om kwaliteitsredenen verbindt de deelnemer zich ertoe om, in geval van selectie en reproductie van het werk in het formaat 112 x 200 cm, de Organisator zo nodig het originele onbewerkte bestand met een resolutie van ten minste 6 miljoen pixels of minimaal 300DPI of in een voor deze reproductie toereikende resolutie te verstrekken.
 • Indien de deelnemer dit wenst, kan hij/zij daarenboven een papieren versie (maximumafmetingen 40X50cm) bezorgen aan de Dienst Cultuur (verdieping -1) E. Idiersstraat 12 in 1160 Oudergem. Deze afdrukken worden op eigen kosten en eigen risico overgemaakt. Aangetekende zendingen worden niet aanvaard.

ARTIKEL 3 – Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijving en deelname verlopen via het inschrijvingsformulier op www.oudergem.be of naar het e-mailadres dienstcultuur@oudergem.brussels  en dit tot ten laatste 01/05/2023 om middernacht voor alle deelnemers.

Volgende gegevens moeten worden verstrekt bij het verzenden van het project:

 • de gegevens van de deelnemer (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum);
 • Vereiste details: reproductie van het werk op een spandoek of creatie door de kunstenaar rechtstreeks op het spandoek;
 • Titel van het werk (facultatief) ;
 • gebruikte techniek(en) ;
 • commentaar (facultatief).

ARTIKEL 4 – Verloop van de wedstrijd

Chronologisch overzicht:

Stap 1 - De wedstrijd gaat van start op 1 january 2023.

Stap 2 - De wedstrijd wordt afgesloten op 1ste mei 2023 om middernacht (cf. artikel 3).

Stap 3 - Selectie door de jury van ten hoogste 20 winnende werken op basis van de regels en criteria die zijn vastgesteld voor de jury die de winnaars moet kiezen (zie artikel 7).

Stap 4 - Bekendmaking van de resultaten en opening van de tentoonstelling op 28 september 2023 in het kader van het kunstenaarsparcours van Oudergem Kunstensteenweg. De locatie van de tentoonstelling is nog niet bekend.

ARTIKEL 5 – Auteursrecht en beeldrecht

Door aan de wedstrijd deel te nemen, verklaren de deelnemers dat zij het auteursrecht op het ingediende project of werk bezitten. Bovendien garanderen zij, in het geval van een foto waarop een of meer identificeerbare natuurlijke personen staan afgebeeld, dat zij de toestemming van alle afgebeelde personen hebben verkregen. De deelnemers vrijwaren de Organisator van elke aansprakelijkheid in geval van een geschil en garanderen hem tegen elke vordering op grond van auteursrecht, intellectuele eigendom of beeldrecht.

De deelnemers dragen voor de duur van de wettelijke bescherming al hun auteursrechten op de aan de jury voorgelegde foto's over aan de organisator, die zich ertoe verbindt deze niet aan derden over te dragen. Zij geven de Organisator derhalve toestemming om er zoveel mogelijk gebruik van te maken, en met name om ze tentoon te stellen, ze te reproduceren op elke drager, met name voor promotiedoeleinden, ze op te nemen in zijn databank, in historische archieven, op internetsites, in audiovisuele promotieprogramma's, zonder dat deze lijst limitatief is).

Meer bepaald wordt volgend gebruik beoogd: tentoonstelling (ter gelegenheid van de Kunstensteenweg en later, in verschillende publieke ruimten), persberichten en dossiers, opname in het gemeenteblad, op de website van de gemeente, in verscheidene gemeentelijke publicaties, enz.

ARTIKEL 6 – Dossierkosten

De organisator heft geen inschrijvingskosten. Eventuele kosten die door de deelnemer voor zijn deelname gemaakt worden, worden niet terugbetaald.

ARTIKEL - 7  Jury en selectie van de kunstwerken

De jury wordt samengesteld uit ten minste 4 personen waaronder kunstenaars of kunstdocenten, één of meerdere vertegenwoordigers van de gemeente Oudergem en de burgemeester van Oudergem.

De jury zal maximaal 20 kunstenaars belonen die
ofwel hun werk gereproduceerd/gedrukt zal worden op een spandoek van 112 x 200 cm

of ze kunnen hun kunstwerk realiseren op een blanco spandoek van 112 x 200 cm dat door de organisator ter beschikking wordt gesteld.

De belangrijkste criteria zijn: respect van het voorgenomen doel en de regels vermeld in artikel 2, de originaliteit, de esthetiek en de door het kunstwerk uitgestraalde emotie.

De beslissingen van de jury zijn definitief. Elk werk dat niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement wordt door de jury uitgesloten en kan worden gediskwalificeerd. De jury is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van haar beraadslagingen.

De winnende kunstenaars krijgen telefonisch of per e-mail bericht. De namen van de winnaars zijn te raadplegen op de website www.oudergem.be en op de Facebookpagina Auderghem la culturelle – Cultuur in Oudergem.

ARTIKEL 8 – Openlucht tentoonstelling

De wedstrijd wordt afgesloten met een tentoonstelling van de winnende werken.

De tentoonstelling zal plaatsvinden in open lucht (locatie nog niet bekend) en de opening is gepland op donderdag 28 september 2023, in het kader van het kunstenaarsparcours "Kunstensteenweg" te Oudergem.

Daarna worden de werken ter beschikking gesteld van de organisator om gedurende 2 jaar op verschillende openbare plaatsen te worden tentoongesteld.

ARTIKEL 9 – Controle

De organisatie heeft het recht om controle uit te oefenen op het verloop van de wedstrijd, om deze in te korten of te verlengen, aan te passen of af te gelasten. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze aanpassingen.

ARTIKEL 10 – Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement is ter beschikking op www.oudergem.be. Het reglement kan ook gratis aangevraagd worden bij de gemeentelijke administratie, Dienst Cultuur op het nummer 02 676 49 75.

ARTIKEL 11 – Aanvaarding van het reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd wordt het reglement aanvaard. Er zal over dit reglement, de modaliteiten van de wedstrijd en de selectie van de winnaars geen briefwisseling gevoerd worden, niet per post, niet per e-mail. Bij eventuele praktische interpretatieproblemen in verband met het reglement zal de Organisator beslissen. Deelnemers die zich niet aan het reglement houden worden onmiddellijk uitgesloten.

ARTIKEL 12 – Bescherming van de privacy

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen gebruikt worden om de identificatie van de deelnemers mogelijk te maken en indien nodig om duidelijkheid te verkrijgen over het respecteren van de voorzieningen en de doelstellingen van het reglement.

Conform met de regelgeving in verband met de bescherming van de privacy en de behandeling van persoonlijke gegevens heeft elke deelnemer het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor commerciële doeleinden en het recht om gratis toegang te krijgen tot die gegevens die hem/haar aanbelangen, en deze te laten aanpassen op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Organisator.

De namen van de winnaars kunnen verspreid worden op de internetsite van de gemeente, in het gemeentelijk informatieblad en op de facebookpagina van de wedstrijd.

ARTIKEL 13 – Verantwoordelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de bestanden, noch tijdens het opladen, noch voor het behandelen van de originele bestanden die ze ontvangt voor de tentoonstelling.

ARTIKEL 14 – Diversen

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met alle punten van het reglement en alle beslissingen die door de organisator worden genomen. Alle niet voorziene hypotheses zullen door de Organisator behandeld worden. De beslissingen zijn bindend.

De Organisator heeft het recht om een deelnemer meteen uit te sluiten bij het minste vermoeden van bedrog van deze laatste.

De Organisator heeft het recht om dit reglement aan te passen of de wedstrijd af te gelasten in geval van overmacht of elk ander voorval dat onafhankelijk is van zijn wil.
Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving.  Bij eventuele geschillen is alleen de kamer van eerste aanleg van Brussel bevoegd.

Voor verdere inlichtingen over de wedstrijd: dienstcultuur@oudergem.brussels of per telefoon op 02 676 49 75.