Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de projectoproep ter versnelling van de klimaatactie

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 16.06.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
De Brusselse regering heeft een projectoproep gelanceerd bij de 19 gemeenten en de OCMW's "om de klimaatactie en de bescherming van de diversiteit te versnellen".
Vandaar de volgende vragen:
  • Zijn de gemeente en het OCMW van Oudergem van plan om op deze projectoproep te reageren?
  • Zo ja, op welk type projecten richten we ons dan?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 22.06.2020 antwoordde de Heer Alain Lefebvre, schepen, als volgt:
De gemeente Oudergem is begonnen met het samenstellen van haar aanvraagdossier voor deze projectoproep. Het OCMW zal daarbij worden betrokken.
Er vinden vergaderingen plaats met Brulocalis, Leefmilieu Brussel en de andere geïnteresseerde gemeenten met het oog op de opmaak van een dossier dat rekening houdt met verschillende vereisten.
Het opstellen van een klimaatplan lijkt een voorwaarde te zijn voor het indienen van subsidieaanvragen voor concrete projecten. De Lokale Agenda 21 zal er een verlengstuk in vinden.
Het lijkt er nu al op dat het budget voor deze oproep het niet mogelijk maakt om de maximale subsidie aan elke gemeente toe te kennen.
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website