Schriftelijke vraag van Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het ongeval op de bouwwerf in de Papiermolenstraat

HET COLLEGE,

Gelet op artikelen 84 en 84bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikelen 55 tot 60 van het huishoudelijk reglement van de raad;
Gelet op wat volgt:

Op 23.05.2022 heeft mevrouw Martine Maelschalck per e-mail een schriftelijke vraag gesteld aan mevrouw Sophie de Vos, burgemeester, de heer Alain Lefebvre, schepen, en de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:

Mevrouw de burgemeester,

Meneer de Schepen,

Naar aanleiding van het ongeval dat op 21 april in de Papiermolenstraat heeft plaatsgevonden, hebben de omwonenden nog veel vragen, vooral van technische aard, die ik u in de vorm van een schriftelijke vraag wil voorleggen.

1/ Soilmix wand en risico van dameffect

De bezorgdheid van de bewoners heeft betrekking op de onduidelijkheid van de Soilmix-wand zodra de invert (onderaan de parkeerplaats) is voltooid en wanneer het waterpeil is gedaald en het niveau stijgt.

De milieuvergunning, met name de brief van het BIM, gericht aan mevrouw Romain, ondertekend op 25 november 2021 door de heer Fontaine, bepaalt immers op bladzijde 10, als algemeen beginsel, dat meermaals aan de orde is gesteld, namelijk

"Op basis van de beschikbare hydrogeologische gegevens is een risico vastgesteld van een barrière-effect op de grondwaterstroming ten gevolge van de ondergrondse infrastructuur (met name de op de Ypresische klei verankerde soilmix-wanden).

Om de hydraulische continuïteit van het grondwater (of beter gezegd van het grondwatersysteem) in het hele gewest op lange termijn te waarborgen, moeten de bouwmethoden worden aangepast aan de omvang van elk nieuw project in Brussel waarbij ondergrondse infrastructuur betrokken is die een belemmering kan vormen voor de grondwaterstroming. Dit besluit vereist derhalve de installatie van een grondwaterovergangsvoorziening.

In dit stadium is deze waterdoorlaatpost nog niet geplaatst.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Wie controleert de juiste uitvoering van de Soilmix-wandopeningen om de natuurlijke stroming van de grondwaterspiegel te herstellen?
 • Wanneer en hoe zullen zij ten uitvoer worden gelegd?
 • Zal er een afvoer worden geïnstalleerd? Wie gaat dit controleren? Waar gaat het water heen dat wordt afgevoerd?
 • Wat is de status van de effectstudies die ervoor zorgen dat deze benaderingen ook echt werken? Gevolgen voor de straat, het Seny gebouw en de omliggende huizen? Gevolgen voor het park - NATURA 2000-gebied?

2/ Andere vragen betreffende de uitvoering van het project

 • Wat zijn de garanties voor het toezicht op de boringen die nog moeten worden verricht met het oog op het storten van de steunpalen voor de toekomstige ondergrondse parkeergarage? Wie controleert de dagelijkse uitvoering van de veiligheidsprocedures?
 • Wordt er rekening gehouden met de gevolgen voor het rioleringssysteem van de lozing van opgepompt water dat afkomstig is van de verlaging van het grondwaterpeil?
 • Wat is de status van de metingen van de trillingsgolven veroorzaakt door de vernietiging van het gebouw? Waarom krijgen de bewoners hier geen informatie over?

3/ Hervatting van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn thans hervat, kennelijk op basis van het SECO-rapport waarin een nieuwe aanpak wordt gevalideerd en de machtiging van uw diensten voor deze hervatting van de werkzaamheden.

 • Kunt u bevestigen dat dit het geval is, aangezien de gemeente op de informatiebijeenkomst had aangegeven dat zij de bewoners op de hoogte zou brengen van haar besluit en dat zij het rapport van SECO zou meedelen? Zijn de bewoners weer voor een voldongen feit gesteld?
 • Heeft de gemeente een grondige analyse ontvangen waarin de door BPI/BPC voorgestelde aanpak om een nieuw ongeval te voorkomen, wordt gevalideerd?
 • Moet de gemeente niet een meer gedetailleerde en uitvoerige bevestiging van SECO eisen?

Wij danken u.

Martine Maelschalck, gemeenteraadslid MR-Open-VLD

Op 06.08.2022 antwoordde de heer Alain Lefebvre, Schepen, als volgt:

Mevrouw de gemeenteraadslid,

Na het ongeval op de bouwwerf in de Papiermolenstraat stelt u ons vragen over verschillende aspecten.

Risico van dameffect van de bouw

De moeilijkheden die zich voordeden bij de uitvoering van het door het gewest goedgekeurde project en de wens om de overlast voor de omwonenden te beperken, brachten de onderneming ertoe een waterdichte muur rond de kelder van het geplande gebouw te plaatsen om het uit het water te kunnen bouwen door het water binnen de aldus gecreëerde omheining te pompen.

Noch de instemming, noch het advies van de gemeente is formeel gevraagd. De wijziging van de stedenbouwkundige vergunning valt onder de verantwoordelijkheid van het Gewest (URBAN) en de pompvergunningen worden afgegeven door Brussel-Milieu. Het is dus aan deze twee autoriteiten om de effecten te beoordelen en toe te zien op de naleving van de door hen opgelegde voorwaarden.

Zoals beloofd tijdens een vergadering met de omwonenden, zal de gemeente Oudergem na de zomervakantie een vergadering organiseren om ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden genomen om het evenwicht van de grondwaterspiegel te verzekeren en de gevolgen van de bouw van deze waterdichte overdekking te vermijden.

Monitoring van boorgaten

De onderneming en de ingenieurs ter plaatse zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden en het waarborgen van de veiligheid. Het is in ieder geval niet aan de gemeente om ter zake enige verantwoordelijkheid te nemen of op zich te nemen, waardoor de verantwoordelijkheid van de particuliere actoren zou kunnen worden beperkt. Deze boorgaten zijn momenteel voltooid en er zijn geen verdere incidenten gemeld.

Effect van waterlozingen op het rioolstelsel.

Dit effect wordt door Brussel-Milieu gemeten bij de afgifte van de pompvergunningen. Het advies van Vivaqua, de rioolbeheerder, kan worden ingewonnen. Tot op heden zijn er geen problemen gemeld.

Trillingsmetingen tijdens de sloop

Op mijn verzoek en om eventuele klachten te kunnen objectiveren, zijn tussen 13 december 2021 en 30 januari 2022 trillingsmetingen uitgevoerd. Op 5 mei 2022 ontvingen wij een samenvattend verslag van deze metingen.

Volgens dit rapport overschreden 4 metingen de grenswaarde van DIN 4150-3. Deze overschrijdingen vonden plaats op 18 en 19 januari 2022. Aangezien de trillingsmonitor op 13 januari 2022 is verplaatst naar een locatie dichter bij de activiteiten, is het waarschijnlijk dat deze gemeten waarden eerder een overschatting zijn van de waarden op woonniveau. Bovendien gaat het steeds om zeer korte overschrijdingen. Voor zover ik me herinner, heb ik voor deze data geen klachten ontvangen.

Het is aan de sitebeheerder om te beslissen of hij het rapport waarvan hij eigenaar is, al dan niet verspreidt.

Hervatting van de werkzaamheden

De werkzaamheden werden hervat nadat de resultaten van de analyse van het ongeval en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen aan de bewoners waren meegedeeld tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van BPI.

Deze analyse en de voorgestelde maatregelen werden door het controlebureau SECO gevalideerd.

Aangezien de technische voorstellen van de verantwoordelijken voor het gebied zijn gevalideerd door dit onafhankelijke bureau, waarvan de deskundigheid wordt erkend, was het niet nodig om meer te vragen.

NEEMT AKTE

 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de openbaarmaking van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de website van de gemeente