Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en van de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de steun voor de horecasector

HET COLLEGE,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;

Overwegende hetgeen volgt:

Op 28.10.2020 stuurde de heer Jeremy Van Gorp per e-mail een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Didier Gosuin, burgemeester:

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Geachte collega's,

De tweede golf van de covid-19-epidemie leidde helaas tot nieuwe maatregelen, waaronder de totale sluiting van cafés en restaurants. Op federaal niveau zijn er maatregelen inzake financiële steun voor de sector getroffen en onze vragen hebben dus geen betrekking op dat luik.

We zijn echter van mening dat gemeenten veel kunnen doen om hun lokale handelszaken te ondersteunen en hun initiatieven om het hoofd boven water te houden aan te moedigen.

Vandaar de volgende vragen:

Bent u van plan om de informatie over de inrichtingen die afhaaldiensten leveren te reactiveren, zoals tijdens de lockdown is gebeurd?

Kan de gemeente zich scharen achter de initiatieven van burgers van de gemeente om deze informatie bij de restauranthouders te verzamelen?

Hoe staat het met het project "videoclip" waarmee handelaars reclame kunnen maken voor hun diensten?

Kan de gemeente ondersteuning bieden bij het vervullen van de administratieve formaliteiten om premies en vergoedingen te verkrijgen? Indien ja, waar en hoe?

Hartelijk dank.

Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Op 24.11.2020 antwoordde mevrouw Élise Willame als volgt:

Bedankt voor uw vraag.

Zoals u weet, was het vanaf het begin van de lockdown onze eerste wens om heel snel aan de zijde van de handelaars te staan die geconfronteerd werden met een sluiting van hun zaak.

In dit kader is er een zichtbaarheidscampagne voor lokale handelaars gelanceerd. Ik ben daarom een samenwerking aangegaan met een externe dienstverlener die de opdracht heeft gekregen mijn dienst bij deze doelstelling te begeleiden.

Deze begeleiding, die momenteel nog steeds loopt, bestond uit verschillende onderdelen:

De creatie van videoclips die onze handelaars en hun specifieke kenmerken belichten om de bevolking te sensibiliseren en zo de lokale handel te ondersteunen.

De organisatie van workshops voor handelaars met betrekking tot hun digitale communicatie.

De inventarisatie van alle initiatieven inzake takeaway, georganiseerd door de horecasector in Oudergem.

Dit is waar we vandaag staan:

Sinds eind oktober worden de videoclips van de handelaars uitgezonden op sociale netwerken en op de Facebookpagina en de website van de gemeente.

De workshops "digitale communicatie" voor de handelaars moeten nog worden georganiseerd. We wachten momenteel op een zekere versoepeling van de regels in verband met de gezondheidscrisis om ze te kunnen organiseren.

Wat betreft de inventarisatie van de initiatieven van onze handelaars tijdens de lockdown staat een lijst, die voortdurend wordt bijgewerkt, online op onze website.

Voor dit laatste element beseffen we dat dit type inventarisatie enorm veel werk vereist op het vlak van actualisering. Het is voor onze dienst dan ook moeilijk om dit te beheren.

Daarom hebben we beslist om een Facebookgroep op te richten met de naam "Auderghem, mes commerçants", met als doel al deze actoren de kans te bieden hun initiatieven te publiceren en ze op één plaats te verzamelen.

Tegelijk bestudeer ik momenteel de mogelijkheid om een interactieve gids van handelsaken te creëren met een functie van geolokalisatie en filters voor intelligent zoeken. Dit type platform zou elke handelaar in staat stellen om zijn zaak en zijn initiatieven zichtbaar te maken (takeaway, click & collect, webshop ...), maar ook om een globale database te creëren.

Ik wil er ook op wijzen dat onze meerderheid tijdens de eerste lockdown aan de handelaars de kans heeft geboden een aanvraag van gedeeltelijke terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing in te dienen.

Tot op heden hebben we 61 aanvragen van zaakvoerders ontvangen, waarbij voor 43 aanvragen een terugbetaling is verricht (voor een totaal bedrag van € 8.061); 7 aanvragen zijn nog in behandeling.

De dienst Lokale Economie heeft deze maatregel in herinnering gebracht bij alle handelaars in de gemeente en heeft nog eens herhaald welke formaliteiten ze dienen te vervullen.

Tot slot, wat betreft de gewestelijke steunmaatregelen en premies, sturen onze dienst Lokale Economie en alle personen die oproepen naar het gratis nummer beantwoorden alle aanvragen door naar onze partner, Hub Brussels, en inzonderheid naar de dienst 1819.

NEEMT AKTE

  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website