Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Nathalie Wyns: de oproep tot indiening van projecten voor schoolstraten

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 84bis
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikel 56
Overwegende wat volgt:
Op 14.12.2018 stuurt mevrouw Nathalie Wyns, per e-mail, een schriftelijke vraag naar Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, en naar Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Voor deze vraag verwijs ik naar twee persartikels:
Het eerste verscheen op 19 oktober ll. op de website van RTBF-mobilité en heeft als titel "Les rues scolaires font leur apparition dans le code de la route" (Schoolstraten duiken op in het verkeersreglement).
Het tweede verscheen op donderdag 13 december ll. in La Dernière Heure onder de titel "Mobilité : Un appel à projets pour créer des rues scolaires" (Mobiliteit: oproep tot indiening van projecten om schoolstraten te creëren).
In dit laatste artikel lezen we [vertaald]: "Brussel Mobiliteit lanceerde op donderdag 13 december een oproep tot indiening van projecten om de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit in schoolomgevingen te verbeteren. De 19 Brusselse gemeenten hebben dus tot 31 januari de tijd om hun projecten voor schoolstraten in te dienen bij het gewestelijk bestuur. Dergelijke projecten moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer ten minste aan het begin en het einde van de dag wordt verboden. Bovendien staat het de gemeenten vrij zelf plannen in te dienen die van nog meer ambitie getuigen."
Brussel Mobiliteit zal de ingediende projecten na 31 januari evalueren. Het definitieve ontwerp van een "schoolstraat" zal pas worden uitgevoerd na afloop van een overgangsfase van drie maanden waarin het project wordt getest.
Ik wil graag deze vragen stellen:
 • Kunt u ons een kopie van deze oproep tot het indienen van projecten toesturen?
 • Bent u van plan gevolg te geven aan deze oproep?
 • Zo ja, om welke scholen en straten zou het dan gaan, op welke tijdstippen zouden de straten worden afgesloten en hoe precies gaat u het overleg met de betrokken scholen, de ouderverenigingen en de burgers organiseren?
 • Welke redenen zou u aanvoeren zo u niet de intentie heeft om aan de oproep deel te nemen?
 • Brussel Mobiliteit heeft het over de indiening van een ambitieuzer project. Kunnen we niet van de gelegenheid gebruik maken om de verschillende betrokken wijken op meer ingrijpende wijze te benaderen en een bredere burgerparticipatie per wijk op gang te brengen?
Ik dank u.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
Referenties:
Op 18.12.2018 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
U vindt bij deze brief een kopie van de oproep tot het indienen van projecten die het gemeentebestuur heeft ontvangen op vrijdag 14 december 2018 en waarover u een aantal vragen heeft gesteld.
Deze oproep tot het indienen van projecten wordt momenteel gezamenlijk geanalyseerd door de diensten onder leiding van de schepenen van Onderwijs en Mobiliteit; die analyse heeft betrekking op:
 • de materiële omstandigheden en het statuut alsook de beheerders van de wegen in de buurt waarvan elke school is gelegen,
 • de informatie die wordt verzameld betreffende de veiligheidssituatie rond de scholen (informatie in het bezit van de lokale politie en de dienst van gemeenschapswachten), en
 • de eventuele inleidende mobiliteitsdiagnoses die sommige scholen zouden hebben gemaakt.
Schoolstraten zijn straten bij de ingang van een school die aan het begin en einde van de schooldag tijdelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens deze uren kunt u de betrokken straat alleen te voet of met de fiets in. We weten nog niet welk statuut elektrische steps en andere zogenaamde zachte vervoermiddelen zullen krijgen.
De bewoners van de betrokken straten krijgen echter de toelating om de straat met hun wagen en tegen beperkte snelheid uit te rijden.
Ook de hulpdiensten en diensten voor openbare nutsvoorzieningen mogen er om voor de hand liggende redenen met een voertuig door rijden.
Met betrekking tot de voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen:
Om ontvankelijk te zijn moeten de aanvraagdossiers de volgende gegevens bevatten:
 • "De nagestreefde doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid, met verwijzing naar het Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De plannen en doorsneden van de voorgestelde inrichtingen, met inbegrip van de bestaande situatie en de cijfers die nuttig zijn om de conformiteit van de inrichtingen te onderzoeken; voor de inrichtingen tot beveiliging van de oversteekplaatsen in het bijzonder wordt een type-doorsnede ter hoogte van die oversteekplaatsen gevraagd; voor het stadsmeubilair in schoolstraten worden de exacte ligging en grondinname van het betrokken meubilair uitdrukkelijk gevraagd;
 • De beschrijving van het/de gekozen materieel, materialen, bedekking en stadsmeubilair;
 • Het geraamd bedrag voor elke voorgestelde inrichting en het totale bedrag waarvoor de subsidie wordt gevraagd."
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet ook aan drie andere voorwaarden worden voldaan:
 1. De gemeente moet de bewijzen kunnen voorleggen van de uitvoering van een testfase van ten minste 3 maanden (niet tijdens de schoolvakanties). De subsidie wordt pas definitief toegekend na analyse van de testresultaten. Er moet ook een verslag worden ingediend over de goede resultaten van het schoolstraatproject op het gebied van verkeersveiligheid.
  (Ook projecten waarvoor geen testfase is georganiseerd, mogen worden ingediend.
 1. Een rapport met de mogelijke negatieve gevolgen van de test voor de verkeersveiligheid. Desgevallend moeten de nodige begeleidende maatregelen bij de subsidie worden voorgesteld.
 2. De school die het voorwerp is van het project, moet werken aan duurzame mobiliteit door middel van een schoolvervoerplan.
Interventie van het gewest:
 • In het kader van deze oproep tot het indienen van projecten financiert het gewest enkel infrastructuurelementen. Op basis van de door de gemeenten in te dienen plannen en de geraamde begroting. Het gewest bepaalt de prioriteiten op basis van de beschikbare budgetten.
 • Het gewest stelt de expertise van de specialisten van de gewestelijke administratie ter beschikking.
Wij willen u er echter nu al op wijzen dat dit de allereerste oproep tot het indienen van projecten voor schoolstraten is en dat de tijd tussen de aankondiging van deze oproep tot het indienen van projecten en de uiterste datum voor indiening van dit project anderhalve maand bedraagt. In de praktijk is deze periode nog korter als gevolg van het verlof op het einde van het jaar.
NEEMT AKTE
 • van de schriftelijke vraag
 • van het antwoord van mevrouw de waarnemend burgemeester
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website