Schriftelijke vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste citoyenne 1160): Gemeenteraad van 26/11/2020 - livestream-uitzending op de gemeentelijke website

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 20.11.2020 stuurde mevrouw Nathalie Wyns per e-mail een schriftelijke vraag naar de, voorzitter van de gemeenteraad, en de Gemeentesecretaris :
Meneer de gemeentesecretaris, meneer de Voorzitter,
Het is met veel plezier en onverbloemde vreugde dat we de streaming van de volgende gemeenteraad op de website van de gemeente te horen krijgen.
Kunt u de volgende vragen beantwoorden?
  1. Wat zijn de gedetailleerde kosten van deze nieuwe procedure? 
  2. Waarom kon het niet eerder worden uitgevoerd?
  3. Wordt de gemeenteraad geregistreerd en dus op een later tijdstip, op verzoek, beschikbaar gesteld? Zo niet, waarom niet?
  4. Zijn er plannen om alle gemeentraden vanaf nu beschikbaar te stellen, ook als ze zelf weer fysiek aan de slag gaan?
  5. Tenzij we ons vergissen, zien we dit punt niet in het nieuws van de website van de gemeente, waarom? kunt u dit alstublieft voorzien en meer zichtbaarheid geven?
Dank u voor uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Nathalie Wyns
Gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
Op 24.11.2020 antwoordde mevrouw Lieve Jorens, als volgt:
1. Wat zijn de gedetailleerde kosten van dit nieuwe proces dat is ingevoerd? 
De kosten van een openbare heruitzending van een virtuele zitting van de Gemeenteraad worden geraamd op 1.203,95 euro (incl. BTW).
De jaarlijkse kosten voor de heruitzending van de gefilmde fysieke sessies van de Gemeenteraad worden geraamd op 30.000 euro per jaar.
2. Waarom kon het niet eerder worden ingevoerd?
Er was geen voldoende veilige rechtsgrondslag voor het virtueel houden van gemeenteraden; deze rechtsgrondslag met de correlatieve verplichting om virtuele raden opnieuw uit te zenden is pas eind oktober van dit jaar verschenen en in werking getreden.
In een vraag die dit jaar over hetzelfde onderwerp werd gesteld, werd ook het volgende beantwoord:
Volgens het gemeentebestuur vereisen de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen dat alle communicatie met het publiek door de lokale overheden tweetalig is.
Bovendien leek ondertiteling voor slechthorenden volgens het gemeentebestuur ook een beperking te zijn die voortvloeide uit de verplichting die in verschillende wetgevingsteksten is opgenomen en die de toegankelijkheid van diensten voor personen met een handicap vereist: artikel 53, § 1, van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; artikel 4 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van gewestelijke overheidsorganen en gemeenten.
Deze beperkingen maken de kosten van heruitzendingen veel duurder en vormen een obstakel voor live heruitzendingen.
Aangezien de praktijk echter vrij wijdverbreid is in andere gemeenten die niet aan deze wettelijke vereisten voldoen, heb ik onlangs vragen gesteld aan Brussel Plaatselijke Besturen.
Op dinsdag 23 juni heeft Brussel Plaatselijke Besturen geantwoord dat :
  • Er  geen zekerheid is dat de uitzendingen van de gemeenteraad vertaald moten worden;
  • De wettelijke bepalingen die de toegankelijkheid van websites en communicatiemiddelen voor het publiek voor gehandicapten verplicht stellen, niet van toepassing zijn op de opnames van de zittingen van de gemeenteraad.
Voor de heruitzending van de plenaire en fysieke zittingen van de gemeenteraad wenste het Brussels Gewest een gecoördineerde aanpak te volgen op het niveau van de 19 gemeenten om te trachten een gemeenschappelijk openbaar instrument te ontwikkelen dat heruitzendingen en opnames van de gemeenteraadszittingen mogelijk maakt.
Uit de raadpleging van de antwoorden op de schriftelijke vragen van uw collega's blijkt dat wij in juni van dit jaar al het antwoord hebben gegeven: de uitzending van de zittingen van de gemeenteraad is tot nu toe niet geregeld. Op 16 juni 2020 heeft de minister van Brussel Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, echter in de Commissie interne zaken van het Brusselse parlement verklaard dat een dergelijke verordening wenselijk is en dat er nog over moet worden gediscussieerd.
3. Wordt de gemeente geregistreerd en dus op een later tijdstip op verzoek beschikbaar? 
Ja
4. Zijn er plannen om alle gemeenteraden voortaan te verspreiden, ook als ze in aanwezigheid van de president worden hervat?
 Ja, er kan gewoonweg een tijdsverloop zijn tussen de hervatting van de persoonlijke ontmoetingen en de uitzending als gevolg van de termijnen voor de gunning van de overheidsopdracht.
5. Tenzij we ons vergissen, zien we dit punt niet in het nieuws van de website van de gemeente, waarom? Kunt u het alstublieft voorzien en zo meer zichtbaarheid geven?
Het is de bedoeling dat er alleen tijdens de week van de Gemeenteraad een link wordt gelegd en een aankondiging wordt gedaan. Het nieuws stapelt zich snel op en een vroege aankondiging zou al snel zijn vervangen door andere aankondigingen.
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord van mevrouw Lieve Jorens
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website