Subsidie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van hun sportbeleid in het kader van de COVID 19-crisis voor het begrotingsjaar 2021.

DE RAAD,
Gezien de besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021 tot toekenning van een subsidie van 1.638.680€ aan de gemeenten van het Brusselse Hoodstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021;
Gezien de omzenbrief van 11 juni 2021 betreffende de toepassing van bovengenoemd besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
Gezien dat het bedrag van de subsidie 17.781,59€ bedraagt, vastgesteld op basis van de verdeelsleutel van de algemene dotatie aan de gemeenten;
Aangezien de toekenning van de subsidie afhankelijk is van de volgende voorwaarden:
  • te zorgen dat de sportclubs hun sporttarieven voor 2022 behouden, en dat het verschil tussen de behandeling van inwoners van de gemeente en personen van buiten de gemeente niet vergroot;
  • de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet te verhogen, met inbegrip van de bovengemeentelijke infrastructuur voor het seizoen 2021-2022;
  • de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet te verlagen;
  • geen gebruik te maken van de forfaitaire premie aan sportclubs om eventuele hangende schulden af te betalen;
BESLIST:
  • en declaratie in te dienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een subsidie van 17.781,59€ ter ondersteuning van het sportbeleid van de gemeente in het kader van de COVID 19-crisis voor het jaar 2021;
  • te zorgen dat de sportclubs hun sporttarieven voor 2022 behouden, en dat het verschil tussen de behandeling van inwoners van de gemeente en personen van buiten de gemeente niet vergroot;
  • de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet te verhogen, met inbegrip van de bovengemeentelijke infrastructuur voor het seizoen 2021-2022;
  • de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet te verlagen;
  • geen gebruik te maken van de forfaitaire premie aan sportclubs om eventuele hangende schulden af te betalen;
Deze beraadslaging zal worden doorgegeven aan de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst - Brusselse Lokale Besturen - Directie Investeringen.