Bestuur & Politiek

Subsidiereglement voor de sterilisatie en het kippen van huiskatten en honden

Artikel 1 – Voorwerp

Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, onder voorbehoud van de toekenning van subsidies aan de gemeente Oudergem door Leefmilieu Brussel, en volgens de voorwaarden van dit reglement kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen om huiskatten te steriliseren en de identificatie van honden en huiskatten.

 

Artikel 2 – Definities

In de betekenis van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Steriliseren: ingreep door een dierenarts op een mannelijke of vrouwelijke kat met als doel de kat zich niet verder kan voortplanten.

2° Dierenarts: dierenarts die aangesloten is bij de Belgische Orde der Dierenartsen.

3° Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een kat, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent.

4° Identificatie : de handeling waarbij een dierenarts bij een kat of hond een onderhuidse microchip implanteert om het dier en zijn eigenaar te identificeren.

 

Artikel 3 – Toegekend bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt € 50 voor een mannelijke kat, € 75 voor een vrouwelijke kat en € 25 voor een identificatie van een hond of een kat.

Er worden maximaal drie premies toegekend per jaar en per gezin dat gedomicilieerd is in Oudergem.

 

Artikel 4 – Aanvraag voor de premie

Op straffe van ontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te ondertekenen.

Een getuigschrift van verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de kat heeft gesteriliseerd en/of de identificatie van een hond of een kat (het identificatienummer moet op het getuigschrift vermeld staan), evenals de originele honorariumnota van de dierenarts en geadresseerd aan de verantwoordelijke en een kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke.

De sterilisatie en/of de identificatie d.m.v. een chip moet hebben plaatsgevonden na de datum die is vastgelegd in de uitvoeringsbepalingen die door het College van Burgemeester en Schepenen zijn vastgesteld voor elk jaar waarvoor de subsidie door Leefmilieu Brussel wordt toegekend. 

De premieaanvraag moet worden ingediend ten laatste vóór de datum die in de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en Leefmilieu Brussel is vastgelegd voor elk jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend. Deze aanvraag moet worden ingediend op het volgende adres : Gemeentebestuur van Oudergem – Dienst Leefmilieu, Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem.

 

Artikel 5 – Toekenningscriterium

Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget zou overstijgen, worden de aanvragen behandeld volgens hun datum van indiening tot het budget is uitgeput.

 

Artikel 6 – Uitbetaling

Volgend op de beslissing tot toekenning van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie aan de aanvrager betaald op het rekeningnummer dat deze laatste vermeldt op het formulier zoals bedoeld in artikel 4.

 

Artikel 7 – Terugbetaling

De aanvrager die een premie heeft ontvangen, is gehouden die premie volledig terug te betalen aan het gemeentebestuur in geval van onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op onrechtmatige wijze te verkrijgen.

 

Artikel 8 – Betwistingen

Tegen de beslissing tot weigering van een gemeentelijke premie kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ondertekend en met redenen omkleed, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van één maand die ingaat bij de betekening van de beslissing tot weigering.