Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen, meer bepaald artikel 6 §1;

Gelet op de besluit van de Minister houdende de toekenning van een toelage van 5.000 € aan de gemeente Oudergem voor het begrotingsjaar 2020 (ref.: SUB/2019/Oudergem/BEA/Label);

Overwegende wat volgt:

In een grootstedelijk gebied zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het in het belang van allen dat mens en dier in perfecte harmonie kunnen samenleven. Dieren vervullen in onze samenleving een sociale rol die niet meer te ontkennen valt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt daarom gemeentelijke projecten die bevorderlijk zijn voor het welzijn van dieren.

De invoering van een premie om huiskatten te steriliseren heeft tot doel bij te dragen tot dierenwelzijn door hun al te grote reproductie te beperken. Overbevolking leidt immers tot mishandeling en het achterlaten van vele katten die niet terechtkunnen in het asiel wegens gebrek aan plaats of middelen.

De begroting van 5000 € is opgenomen in het inkomstartikel 879/46548 (Andere specifieke subsidies van andere overheidsinstellingen) en in het uitgaveartikel 879/33101 (Toelage sterilisatie katten) voor het begrotingsjaar 2020.

Beslist om het huidige subsidiereglement te aanvaarden:

Artikel 1 – Voorwerp

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die voor het boekjaar 2020 beschikbaar zijn en volgens de voorwaarden van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen om huiskatten te steriliseren.

Artikel 2 – Definities

In de betekenis van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Steriliseren: ingreep door een dierenarts op een mannelijke of vrouwelijke kat met als doel de kat zich niet verder kan voortplanten.

2° Dierenarts: dierenarts die aangesloten is bij de Belgische Orde der Dierenartsen.

3° Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een kat, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent.

Artikel 3 – Toegekend bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt € 50 voor een mannelijke kat en € 75 voor een vrouwelijke kat.

Er worden maximaal drie premies toegekend per jaar en per gezin dat gedomicilieerd is in Oudergem.

Artikel 4 – Aanvraag voor de premie

Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te ondertekenen.

Een getuigschrift van verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de kat heeft gesteriliseerd, evenals de originele honorariumnota van de dierenarts en geadresseerd aan de verantwoordelijke, een kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke en een kopie van het identificatiebewijs moeten bij het genoemde formulier worden gevoegd.

De sterilisatie moet na 1/09/2019 hebben plaatsgevonden.

De premie-aanvraag moet ten laatste vóór 30 juin 2020 worden ingediend op het volgende adres: Gemeentebestuur van Oudergem – Dienst Leefmilieu, Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem.

Artikel 5 – Toekenningscriterium

Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget zou overstijgen, worden de aanvragen behandeld volgens hun datum van indiening tot het budget is uitgeput.

Artikel 6 – Uitbetaling

Volgend op de beslissing tot toekenning van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie aan de aanvrager betaald op het rekeningnummer dat deze laatste vermeldt op het formulier zoals bedoeld in

artikel 4.

Artikel 7 – Terugbetaling

De aanvrager die een premie heeft ontvangen, is gehouden die premie volledig terug te betalen aan het gemeentebestuur in geval van onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde premie op

onrechtmatige wijze te verkrijgen.

Artikel 8 – Betwistingen

Tegen de beslissing tot weigering van een gemeentelijke premie kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ondertekend en met redenen omkleed, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van één maand die ingaat bij de betekening van de beslissing tot weigering.