Gemeenteraad - Reglementen

Gemeentepersoneel : Administratief statuut van het gemeentepersoneel. - Wijzigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Werkgroep gendergelijkheid - Huishoudelijk reglement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning aan de gemeenteambtenaren van een eenmalige premie van 500 € bruto voor het jaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen - wijziging.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Artikels 16 tot 20 – Diensten verricht in de privésector : Afschaffing van de wachttijd van twee jaar en van de limiet van zes jaar voor het in aanmerking nemen van de anciënniteit – Diensten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Inschakeling van een afdeling 6 bis – Betaling van de wedde aan 100 % voor een 4/5-tijds uurrooster (kwalificerende opleiding of vrijwilligerswerk)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Wijziging van reglementen voor de wedstrijden 1) Oudergem in de bloemen en 2) Eindejaar decoratie voor particulieren en handelaars

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Aanpassing van het reglement van de franstalige bibliotheken en ludotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Wijziging van belastingreglementen op de uithangborden ten gevolge van de besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve san

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer