Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging

De gemeenteraad,
gelet op de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand;
gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1981 tot regeling van de modaliteiten voor het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand;
overwegende dat artikelen 1 en 4 van deze wet vermelden dat een uittredend schepen van de gemeenteraad de toestemming kan krijgen om de eretitel van zijn ambt te dragen indien hij dit uitgeoefend heeft in dezelfde gemeente gedurende minstens 10 jaar en indien zijn gedrag onberispelijk was;
overwegende dat de heer Bernard Noël schepen was in Oudergem van 29.11.1985 tot en met 19.07.2004; is de datum waarop de toenmalige arbeidsongeschiktheid van de burgemeester eindigde en automatisch een einde maakte aan zijn mandaat van wethouder ressorterend schepen;
overwegende dat de heer Bernard Noël voldoet aan de voorwaarden die door deze wetteksten opgelegd worden om deze titel te ontvangen;
overwegende dat artikel 6 van de wet bepaalt dat de eretitel van het ambt van burgemeester, schepenen of voorzitter van de raad van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand (of van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van de raad voor sociaal welzijn) niet gedragen kan worden:
  • tijdens de periode waarin een deze mandaten beoefend worden;
  • door een lid van een gemeenteraad of een OCMW;
  • door iemand die bezoldigd wordt door de gemeente of een OCMW;
BESLUIT
de heer Bernard Noël de titel van ereschepen te verlenen.