Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”

Artikel 1 : Betrokken personeel

Alle vastbenoemde contractuele en gesubsidieerde contractuelen personeelsleden, die werkzaam zijn in de opvangvoorzieningen (leidinggevend personeel, administratief personeel, medisch-sociaal personeel, pedagogisch personeel, beheerspersoneel, logistiek personeel,…) genieten van elektronische ecocheques voor het referentiejaar 2021.

Artikel 2 : Kinderopvangcentrum

Onder kinderopvangcentrum wordt verstaan: de crèches, de permanente crèche, de peutertuinen, de gemeentelijke huizen voor kinderopvang, de kinderhuizen, de opvanghaltes, de diensten voor kinderopvang, de zelfstandige opvangers, de diensten voor gespecialiseerde opvang van jonge kinderen en de diensten voor opvang van ziekte kinderen thuis.

Artikel 3: Kader van de ecocheques

De modaliteiten van de toekenning van het gebruik van een ecocheque zijn de volgende (CAO n 98 van de Nationale Arbeidsraad van 20 februari 2009, zoals gewijzigd):

  • bestemd zijn voor de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten;
  • de lijst van de betrokken producten en diensten (milieuvriendelijke producten en diensten; duurzame mobiliteit en vrijetijdsbesteding, hergebruik of recycling en afvalpreventie);
  • het aantal ecocheques wordt berekend op basis van de periode van tewerkstelling tijdens het betrokken kalenderjaar (rekening houden met de gewone inactiviteitsdagen zoals feestdagen of weekends tussen twee arbeidsovereenkomsten; in aanmerking nemen van de dagen van ongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon, het omstandigheidsverlof, dagen waarvoor de werknemer loon heeft ontvangen);
  • de dagen bevallingsverlof en de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding toegekend in de toepassing van de CAO nr. 12 of 13 (ziekten, ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekten) worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen;
  • indien het bedrag van de ecocheque lager is dan 10€, kan dit bedrag worden toegekend in de vorm van een ecocheque of toegevoegd aan de bezoldiging verhoogd met 50%.

Artikel 4 : Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen

De ecocheques vormen een voordeel vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan (Art.19 quater van het Koninklijk Besluit van 28 november 2009 genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het besluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers)

  • De ecocheques worden in elektronische vorm toegekend. Zij worden aan de kaart maaltijdcheques toegevoegd.
  • De elektronische ecocheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het moment waarop dienst ecochequerekening wordt gecrediteerd.

De ecochequerekening is een databank waarop een aantal elektronische ecocheques worden opgeslagen en wordt beheerd door een erkende uitgever van ecocheques.

De maximale nominale waarde ven de ecocheque wordt vastegesteld op 10,00€ per ecocheque.

De ecocheques zullen in de loop van de maand december 2021 worden toegekend aan de personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvangcentrum gedurende de gehele of een deel van de referteperiode gaande van 1 januari tot 31 december 2021.

De ecocheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde is vervuld, indien de toekenning ervan en de gegevens die er betrekking optellen (aantal ecocheques, brutobedrag van de ecocheques) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.

De geldigheidsduur van de elektronische ecocheques is beperkt tot 24 maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de elektronische ecocheque op de ecochequerekening wordt geplaatst.

De elektonische ecocheques mogen uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die opgenomen zijn in de bijlage van de CAO nr. 98.

De ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voorgeld omgeruild worden.

Het totale bedrag van de ecocheques die het Bestuur toekent, mag niet groter zijn dan 250,00€ per Kalenderjaar en per werknemer.

Het aantal ecocheques en het brutobedrag ervan worden vermeld op de afrekening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Vóór het gebruik van de elektronische ecocheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de toegekende ecocheques die nog niet werden gebruikt.

De ecocheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking worden gesteld door een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische zaken.

Het gebruik van de elektronische ecocheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen.

In geval van verlies of diefstal van zijn maaltijdcheques/ecocheques, moet de agent binnen de kortste termijn de afgifte firma en/of CARDSTOP (070 344 344) verwittigen.

Al de uitgevoerde transacties voor de aangifte van verlies of diefstal zijn onherroepbaar, zonder beroepsmogelijkheid van de agent tegen het Bestuur of de firma die de cheques aflevert.

Na de verklaring van verlies of diefstal zal de firma een nieuwe kaart voor de agent afleveren.

Deze zal door de agent, behalve in geval van diefstal, betaald worden.

In ieder geval kan de kost van de vervangende drager de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques toekent.

Artikel 5: Subsidie

De ONE kent aan de inrichtende machten een buitengewone subsidie toe.

De subsidie komt overeen met een bedrag van 250€ per VTE (voltijdsequivalent) tewerkgesteld in het jaar 2021, vermeerderd met 2% om de beheerkosten te dekken.

De inrichtende macht vult het personeelkadaster in “mijn team” uiterlijk op 31 oktober 2021 in.

Indien de inrichtende macht opmerkt dat het bedrag van de door de ONE gestorte buitengewone toelage te hoog is, betaalt zij het teveel ontvangen bedrag terug aan de ONE.

Indien de inrichtende macht daarentegen opmerkt dat het bedrag van de door de ONE gestorte buitengewone toelage te laag is, dient zij vóór 31 december 2021 een aanvraag tot bijpassing bij de ONE in : hetzij omdat sommige personeelsleden niet werden opgenomen in het personeelkadaster, hetzij omdat de verhoging met 2% niet volstaat om de kosten van uitgifte en beheer van ecocheques te dekken.