Bestuur & Politiek

Transparantie : Oudergem voert een uniek reglement in

Oudergem keurde onlangs een nieuw reglement in omtrent de transparantie van het openbare leven in de gemeente. Voortaan zullen de burgemeester en de schepenen al hun inkomsten, met inbegrip van hun privé- inkomsten, publiceren. Een regeling die nergens in België zijn gelijke kent.

Het nieuwe reglement "gover- nance en transparantie" heeft betrekking op alle verkozen Ou- dergemnaars. Zij zijn voortaan verplicht om jaarlijks een verslag van hun activiteiten op te maken. Zij zullen bij de aanvang van hun mandaat eventuele belan- genconflicten moeten melden alsook hun particuliere belangen die het algemene belang zouden kunnen schaden. "De leden van het college zullen al hun vergoe- dingen moeten kenbaar maken, met inbegrip van hun privéver- goedingen, overeenkomstig het meest recente aangiftemodel dat op Europees niveau van kracht is", verduidelijkt de waarnemende burgemeester.

Het nieuwe reglement voorziet ook in het verlenen van een vol- ledige toegang tot alle informa- tie over de subsidies die door de gemeente worden toegekend. "Al deze informatie zal voortaan gepubliceerd worden op de web- site van de gemeente. Daartoe werd een speciale pagina aange- maakt. Zo voeren we het meest vooruitstrevende en strikte reglement in van heel België: alles zal toegankelijk zijn."

Waarom zo'n reglement? "We hadden in Oudergem nooit iets te verbergen, maar in de huidige context is het absoluut nodig om krachtige maatregelen te nemen zodat we sereen kunnen verder- gaan met wat we altijd al deden in Oudergem: hard werken", bes- luit de waarnemende burge- meester, die benadrukt dat het nieuwe reglement unaniem werd goedgekeurd door de gemeen- teraad. "Wat opmerkelijk is als je ziet wat er gebeurt in andere assemblees waar elke partij een totaal andere interpretatie geeft aan het begrip transparantie."