Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende instelling van de controle op de toekenning en de aanwending van de toelage verleend door het Gemeentebestuur;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering ter zake;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2020 die een uitgave voorziet op artikel 762/33202;
Gezien onderstaande socio-culturele verenigingen en organisaties allen een aanvraag hebben ingediend, inclusief een verslag van hun activiteiten 2019 en vooruitzichten 2021, conform aan de gemeentelijke vereisten (zie bijlagen);
Gezien getracht werd zo objectief mogelijk de verdeling van de subsidie over de verenigingen te beslissen door een reeks vaste beoordelingscriteria toe te passen;
Gezien het voortgangsrapport 2019 van het Lokaal Cultuurbeleid, waarin activiteitenverslag 2020 en vooruitzichten 2021 van GC Den Dam zijn opgenomen, werd goedgekeurd tijdens de collegezitting van 24/03/20 en dit dus fungeert als staving voor een gemeentelijke toelage aan GC Den Dam;
Gezien
BESLUIT:
De activiteitenverslagen 2019 goed te keuren.
De dienst financiën de toelating te geven voor de uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020, op artikel 762/33202, voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen, voor een totaal bedrag van 18.500 €.
Culturele en vaderlandslievende verenigingen - Subsidies 2020.
VZW Den Dam
 
16.500,00 €
Nederlandstalige verenigingen
 
2.000,00 €
Gymclub Forum     
100,00 €
ZVK Joepie
 
             100,00 €
Zwemclub Wimber
       100,00 €
Willemsfonds
      250,00 €
Davidsfonds
       250,00 €
Okra
 
       250,00 €
Motum
 
       250,00 €
Africa's Sunshine
        50,00 €
Femma
 
      100,00 €
KWB Eensgezind
        50,00 €
Samana
 
      100,00 €
WG ontwikkelingssamenwerking
      100,00 €
Pastorale ploeg Ruusbroec
      250,00 €
t Daghet
 
     50,00 €
Totaal   18.500 €