Bestuur & Politiek

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

 

Artikel 1 – Voorwerp

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld door het huidige reglement kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling ten bate van de Oudergemnaren toekennen van de kosten voor het vervoer van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede en de derde dosis van het vaccin.

 

Artikel 2 – Aanvraag van terugbetaling

De aanvraag van terugbetaling moet worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de aanvrager naar behoren dient in te vullen en te ondertekenen.

Bij dit formulier moeten de volgende stukken worden gevoegd:

  1. Het bewijs van de vaccinatie;
  2. De betalingsbewijzen van de heen- en terugreis;
  3. Een van de volgende documenten:
  • Ongeacht de leeftijd, een RVT-attest (recht op verhoogde tegemoetkoming), samen met een verklaring van de arts betreffende de onmogelijkheid voor de aanvrager om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen of gebruik te maken van een privévoertuig.
  • Ongeacht de leeftijd, een erkenning van handicap van 66% of een erkenning van handicap door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, van ten minste 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen";
  • Voor personen van 75 jaar en ouder, een verklaring van de arts betreffende de onmogelijkheid voor de aanvrager om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen of gebruik te maken van een privévoertuig. 
  1. De bankgegevens van de aanvrager.

De aanvraag van terugbetaling moet uiterlijk vóór 31 december 2021 worden ingediend op volgend adres:

Gemeentebestuur van Oudergem – Dienst Sociale Coördinaties, Waversesteenweg 1326, 1160 Oudergem

https://www.oudergem.be/vaccinatie/gemeentelijkesteun

Artikel 3 – Toekenningscriterium

Zo het aantal aanvragen het beschikbare budget zou overstijgen, worden de aanvragen behandeld volgens hun datum van indiening tot het budget is uitgeput.

Artikel 4 – Uitbetaling

Het bedrag van de terugbetaling wordt aan de aanvrager betaald op het rekeningnummer dat deze laatste heeft vermeld in het formulier zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 – Terugbetaling

De aanvrager die een terugbetaling heeft ontvangen, is gehouden het bedrag volledig terug te betalen aan het gemeentebestuur in geval van onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de genoemde terugbetaling op onrechtmatige wijze te verkrijgen.

Artikel 6 – Betwistingen

Tegen de beslissing tot weigering van een gemeentelijke premie kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ondertekend en met redenen omkleed, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van één maand die ingaat bij de betekening van de beslissing tot weigering.