Vergoeding voor het gebruik van gemeentewegen op de transport- en distributienetbeheerders van elektriciteit en gas

 
Artikel 1
Het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de transmissienetbeheerder , de gewestelijke transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas, geeft aanleiding tot een jaarlijkse vergoeding, berekend overeenkomstig artikel 4.
 
Artikel 2
Het bezettingsrecht van de gemeentewegen omvat het recht om de installaties, nodig voor de transmissie, de gewestelijke transmissie en voor de distributie van elektriciteit en gas op het grondgebied van de gemeente, te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op, boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen en gebouwen van de gemeente.
 
Artikel 3
De gemeente verzaakt aan haar toegangsrecht tot de opgetrokken installaties op, boven of
onder openbare en privé-domeinen van de gemeente, die zijn toegewezen aan de realisatie van het maatschappelijk doel van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 1.
 
Artikel 4&1
Het bezettingsrecht geeft aanleiding tot de betaling, door de netbeheerders bedoeld in artikel 1 van dit reglement, en een als volgt berekende vergoeding:

- 0,25 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende hoogspanningseindafnemer;
- 0,50 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende laaspanningseindafnemer;
- 0,09 cent per kWh aardgas getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende eindafnemer. 

 
Artikel 4&2
Die vergoeding in ten laste van de netbeheerders bedoeld in artikel 1 van dit reglement, naar rata van het aantal kWh elektriciteit en gas, geleverd aan de vrijgekomen eindafnemers die op hun respectief net zijn aangesloten. 
 
Artikel 4&3
Worden verstaan onder klanten “hoogspanning” en “laagspanning”, de categorieën bedoeld in artikel 2, 19° en 20° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 4&4
De bedragen in alinea 1 worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen. De herziening gebeurt eens per jaar op 1 januari van het jaar waarin de
vergoeding is verschuldigd, volgens de volgende formule: 

 
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde netbeheerders versturen elk jaar, tegen 30 april ten laatste, een
verklaring naar de gemeente waarin vereiste gegevens betreffende het aantal getransporteerde kWh zijn opgenomen voor de berekening van de krachtens artikel 4 verschuldigde vergoeding voor het voorgaande jaar. 
 
Artikel 6&1
Een voorschot op de vergoeding is betaalbaar voor 31 december van het jaar waarvoor de
vergoeding verschuldigd is. Dat voorschot wordt berekend op basis van 80% van de tijdens
het voorgaande jaar getransporteerde hoeveelheden om te worden geleverd aan vrije klanten of klanten vrijgekomen voor 31 december van het jaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Voor het jaar 2004, wordt het berekend op basis van de in 2003 getransporteerde hoeveelheden en van klanten vrijgekomen op 1 juli 2004. 
 
Artikel 6&2
Het saldo van de vergoeding is betaalbaar binnen 60 dagen na voorlegging van de afrekening door de gemeente. 
 
Artikel 6&3
De vergoedingen bedoeld in artikel 4 zijn verschuldigd vanaf 1 juli 2004.
Deze beraadslaging zal in twee exemplaren ter goedkeuring overmaakt worden aan de Heer
Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.