Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2020

DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 31 december 2020 uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.