Verkiezing van de leden van de politieraad

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, verder "WGP" genoemd ;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, verder "koninklijk besluit" genoemd ;
Overwegende dat artikel 18 WGP bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen; Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestag is ;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem overeenkomstig artikel 12, eerste lid, WGP, samengesteld is uit 23 verkozen leden ; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, WGP dient over te gaan tot verkiezing van 6 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad ;
Overwegende dat elk van de 31 gemeenteraadsleden, overeenkomstig artikel 16 WGP beschikt over 4 stemmen ; 
Overwegende de voordrachtakten ten getale van 4, ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit;
Overwegende dat deze akten de hierna vermelde effectieve kandidaten en eventuele opvolgers voordragen, dat zij ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad :
Gemeenteraadsleden die de voordrachte doen :
Vincent Molenberg, Elise Willame, Lieve Jorens
 • Jasmine Boumraya (kandidaat werkende lid), Maire-Pierre Bauwens (Kandidaat opvolger)
 • Christian Grétry
Gemeenteraadsleden die de voordrachte doen :
Didier Molders
 • Michel Blampain (kandidaat werkende lid), Ingrid Venier (Kandidaat opvolger), Valérie Cops (Kandidaat opvolger)
 • Isabelle Désir (kandidaat werkende lid), Véronique Artus (Kandidaat opvolger), Ingrid Venier (Kandidaat opvolger)
 • Didier Molders (kandidaat werkende lid), Christine Bogaert (Kandidaat opvolger), Stéphanie Paulissen (Kandidaat opvolger)
 • Marc Vandame (kandidaat werkende lid), Valérie Cops (Kandidaat opvolger), Stépanie Paulissen (Kandidaat opvolger)
Gemeenteraadsleden die de voordrachte doen :
Nathalie Wyns
 • Nathalie Wyns (kandidaat werkende lid)
Gemeenteraadsleden die de voordrachte doen :
Martine Maelschalck, Jeremy Van Gorp
 • Martine Maelschalck (kandidaat werkende lid), Jeremy Van Gorp (Kandidaat opvolger)
Gezien de brief van 10.12.2018 waarmee mevrouw Nathalie Wyns haar kandidatuur intrekt.
Overwegende de kandidatenlijst, opgemaakt door de uittredende burgemeester overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit, op grond van voormelde voordrachtaken en luidend als volgt :
kandidate werkende leden Kandidaten opvolgers
Michel Blampain
1. Ingrid Venier
2. Valérie Cops
Jasmine Boumraya
1. Marie-Pierre Bauwens
Isabelle Désir
1. Véronique Artus
2. Ingrid Venier
Christian Grétry
 
Martine Maelschalck
1. Jeremy Van Gorp
Didier Molders
1. Christine Bogaert
2. Stéphanie Paulissen
Marc Vandame
1. Valérie Cops
2. Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
 
Overwegende dat Mevrouw Pauline Vermeiren en Mevrouw Eloïse Defosset de jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming ; 
Overwegende de verkiezing van de effectieve leden en hun eventuele opvolgers van de politieradd in openbare vergadering en bij geheime stemming ; 
 • 31 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 4 stembiljetten ;
 • 124 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters ;
 • 124 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen ;
Overwegende dat de stemopneming van deze biljetten volgend resultaat geeft :
 • 0 ongeldige stembiljetten ;
 • 0 blanco stembiljetten ;
 • 124 geldige stembiljetten ;
Overwegende dat een tweede stemopneming in het bijzijn van vertegenwoordigers van elke fractie gebeurd ;
Overwegende dat de op deze 124 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt :
Naam en voornaam van de kandidaat effectieve leden Aantal bekomen stemmen
Michel Blampain 15
Jasmine Boumraya 19
Isabelle Désir 19
Christian Grétry 19
Martine Maelschalck 16
Didier Molders 18
Marc Vandame 18
  TOTAL : 124
Overwegende dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voordragen kandidaat-effectieve leden ;
Overwegende dat 6 kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, verkozen worden ;
Overwegende dat de burgemeester vaststelt :
De kandidaten die verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad
De eventuele kandidaten die als opvolgers
voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid
werden voorgedragen van rechtswege
en in de volgorde van de
voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectieve leden
1. Jasmine Boumraya
1. Marie-Pierre Bauwens
2. -
2. Isabelle Désir
1. Véronique Artus
2. Ingrid Venier
3. Christian Grétry
1. -
2. -
4. Dider Molders
1. Christine Bogaert
2. Stéphanie Paulissen
5. Marc Vandame
1. Valérie Cops
2. Stéphanie Paulissen
6. Martine Maelschalck
1. Jeremy Van Gorp
2. -
Dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door : 
 • De 6 verkozen kandidaat-effectieve leden ;
 • De 8 kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze 6 kandidaat effectieve leden ;
Overwegende dat geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 WGP ;
Overwegende dat dit proces-verbaal, onvereenkomstig artikel 18bis WGP en artikel 15 van het koninklijk besluit, in dubbel exemplaar naar het college bedoeld in artikel 83quinquies, §2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zal worden gezonden.