Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

De RAAD:
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristiche logies, artikel 13;
Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, artikel 4/1;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te verschaffen om de uitgaven van haar algemeen beleid te financieren en haar opdrachten als openbare dienst te financieren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
  • voor het aanslagjaar 2025, ten voordele van de gemeente Oudergem, 4384 opcentiemen worden geheven op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristiche logies;
  • de fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2025;
  • het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de mededeling van deze beslissing aan de gewestelijke fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en ann de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscalité meegedeeld.