VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2020 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 en bij de wet van 16 januari 2003 ;
Gelet op de koninklijk besluiten van 2 april en 15 mei 2003 omtrent de inwerktreding van voormelde wetten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117;
Beslist
de rekening 2020 van de v.z.w. «Vereniging ter bevordering van Oudergem» goed te keuren.

Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen