Bestuur & Politiek

Werkgroep gendergelijkheid - Huishoudelijk reglement

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Oprichting

Op initiatief van de Gemeenteraad van Oudergem wordt een werkgroep “Gendergelijkheid” opgericht. Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de organisatie en de werkwijze van de werkgroep "Gendergelijkheid" van de gemeente Oudergem nader te omschrijven.

 

Artikel 2: Context

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad een motie tegen geweld en discriminatie van vrouwen en voor de erkenning van feminicide goedgekeurd. Met deze motie heeft de gemeente het initiatief genomen om het Europees Handvest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven te ondertekenen. Het charter is in maart 2020 ondertekend. Het handvest verplicht de gemeente om binnen een redelijke termijn (niet meer dan twee jaar) na de datum van ondertekening een actieplan voor gendergelijkheid op te stellen en goed te keuren en dit vervolgens uit te voeren. Bovendien moet de gemeente breed overleg plegen voordat zij haar actieplan voor de gendergelijkheid goedkeurt, en zal zij het na de goedkeuring ervan het op grote schaal verspreiden. Zij zal ook regelmatig publiekelijk verslag uitbrengen over de vooruitgang die bij de uitvoering van het plan is geboekt.

 

Artikel 3: Opdrachten

De Werkgroep Gendergelijkheid heeft volgende opdrachten :

 • Samenwerking en informatie-uitwisseling

De werkgroep heeft als opdracht de samenwerking tussen de gemeente en partners uit de publieke en private sector en uit het maatschappelijk middenveld te bevorderen en concreet vorm te geven. Deze samenwerking zal een grotere gelijkheid van vrouwen en mannen in alle aspecten van het leven bevorderen. Bovendien zal wederzijdse informatie uitgewisseld worden over lopende en toekomstige activiteiten of projecten in het kader van gendergelijkheid en de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

 • Gemeentelijk actieplan gendergelijkheid

Advies verstrekken voor het opstellen van het gemeentelijk actieplan voor gendergelijkheid. In dit actieplan zullen de doelstellingen en prioriteiten van de gemeente, de maatregelen die worden genomen en de middelen die hiervoor worden toegewezen, worden uiteengezet. In het plan zal ook het voorgestelde tijdschema voor de uitvoering ervan worden gepresenteerd. De werkgroep zal tevens de uitvoering van het gemeentelijk actieplan gendergelijkheid opvolgen en evalueren.

 

Hoofdstuk 2: Werking en Samenstelling

Artikel 4: Werking

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een ruim thema waaronder verschillende onderwerpen kunnen vallen. Naast het algemene beleid kunnen specifieke thema’s zoals gendergerelateerd geweld, huiselijk geweld, eenoudergezinnen, gendergelijkheid binnen de sport, … onderscheiden worden. Daarnaast zijn erg uiteenlopende doelgroepen betrokken. Het gaat hierbij niet alleen om  belangenorganisaties of slachtofferverenigingen; ook sportclubs, jeugdverenigingen, seniorenorganisaties, scholen, … komen in hun werking allemaal in contact met het thema gendergelijkheid.

Om die reden zal de werkgroep op twee sporen werkzaam zijn:

 • De gewone werkgroep bevat een kleine kern van leden die nauw betrokken zijn bij het beleid rond gendergelijkheid
 • De buitengewone werkgroep omvat een ruim netwerk van belanghebbenden die door hun werking in contact komen met een of meerdere specifieke deelaspecten van het thema gendergelijkheid.

De gewone werkgroep buigt zich over de algemene benadering van gendergelijkheid in de gemeente en houdt op regelmatige basis werkvergaderingen. Bovendien organiseert de gewone werkgroep  minstens een keer per jaar een themavergadering waarop de leden van de buitengewone werkgroep worden uitgenodigd. De gewone werkgroep stelt de kalender en inhoud van de themavergaderingen op.

 

Artikel 5: Gewone leden

De gewone leden van de werkgroep zijn :

 • De schepen belast met diversiteit en gelijke kansen;
 • De voorzitter van het OCMW;
 • Maximaal twee gemeenteraadsleden per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad;
 • Een vertegenwoordiger van de politiediensten;
 • Een vertegenwoordiger van het OCMW;
 • Een vertegenwoordiger van het preventiehuis;
 • De diversiteitscoördinator van de gemeente;
 • Drie vertegenwoordigers van belangenorganisaties die actief zijn binnen het thema gendergelijkheid en die een afdeling of zetel of een groot deel van hun activiteiten op het grondgebied van de gemeente hebben;

 

Artikel 6: Buitengewone leden

De buitengewone leden van de werkgroep zijn :

 • Een vertegenwoordiger van elke vereniging actief op het grondgebied van Oudergem die de uitnodiging tot deelname heeft aanvaard.

 

Artikel 7: Voorzitterschap, ondervoorzitterschap en secretariaat

De werkgroep Gendergelijkheid wordt voorgezeten door de schepen die belast is met Diversiteit en Gelijke Kansen of, bij afwezigheid van de schepen, door de ondervoorzitter. De werkgroep verkiest uit haar midden een ondervoorzitter en een secretaris.

 

Hoofdstuk 3: Werkgroepvergaderingen

Artikel 8: Uitnodigingen

De voorzitter stuurt de uitnodiging uit

 1. of volgens het tijdschema dat aan het begin van het jaar door de werkgroep is opgesteld en waarin een minimum van één vergadering per semester is vastgesteld;
 2. of op een met redenen omkleed verzoek van een van de gewone leden, waaruit blijkt dat het aangewezen is een vergadering te houden.

De uitnodigingen worden, behalve in dringende of onvoorziene gevallen, 15 kalenderdagen voor de vergadering verzonden. Zij vermelden de agenda, de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering.

De uitnodigingen de vergaderingen worden per e-mail naar alle leden gestuurd.

 

Artikel 9: Agenda

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter door de door de gewone leden gewenste punten bij elkaar te brengen. De agenda bevat altijd de punten:

 • goedkeuring van de agenda
 • goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering

 

Artikel 10: Beraadslaging

De werkgroep beraadslaagt volgens de consensusregel. Bij gebrek aan consensus moet elk besluit, ondanks alle inspanningen om het te bereiken, worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de gewone leden, waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen.

In dit geval heeft elk gewoon lid één stem.

 

Artikel 11: Verslagen

Voor elke vergadering van de werkgroep worden samenvattende notulen opgesteld, waarvan het ontwerp wordt opgesteld door de door de werkgroep aangewezen secretaris.

De ontwerpnotulen worden tijdens de volgende vergadering van de werkgroep ter goedkeuring aan de gewone leden voorgelegd.

 

Hoofdstuk 4: Slotbepaling

Artikel 11: Vastlegging

Deze voorwaarden werden door de Gemeenteraad vastgesteld tijdens de zitting van 26 November 2020.