Bestuur & Politiek

Wijkhandelaarscomites - uitkering der toelagen ingeschreven in de begroting van 2018

De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende instelling van de contrôle op de toekenning en de aanwending van de toelage verleend door het gemeentebestuur ;
Gelet op zijn beslissing van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering ;
Overwegende dat de toelagen voor verenigingen voorzien warden in de uitgaven van de begroting van 2016 en door de hogere overhead goedgekeurd warden;
Gezien het Schepencollege van 3 december 2018 vastgesteld heeft dat er geen afwijking werd waargenomen van de opgelegde controle voorschriften en bevestigend heeft dat de uitgekeerde bedragen opgenomen zijn voor de doeleinde die door de betrokken verenigingen nagestreefd worden;
Gezien het Schepencollege, tijdens dezelfde zitting, de splitsing van de subsidies goedgekeurd heeft zoals voorgesteld door de dienst Economische Ontwikkeling;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
beslist
de uitkering van de toelagen ingeschreven in de begroting 2018 artikel 520/33202 ten voordele van hiernavolgende verenigingen toe te laten :
  • Oude-Molen : 200,00€
  • Pinoy : 200,00€
  • Henrard : 200,00€
  • Raad van de wijkshandelaars : 6 486,00€
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.