Bestuur & Politiek

Wijziging aan het belasting Reglement op de vaste panelen

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
- Om het Belasting Reglement op de vaste panelen te wijzigen ;
Artikel 1 :
Er wordt vanaf 1 januari 2019 en dit tot 31 december 2025 , ten voordele van de Gemeente Oudergem, een belasting geheven op ieder gewoon vast paneel dat in het algemeen een boodschap van één of andere aard voor het publiek vertoont.
Onder "vast paneel in het algemeen" moet verstaan worden elk middel in eender welk materiaal, zelfklevend, vaandel en andere installatie in het algemeen alsook lichtgevende dragers en analoge of digitale schermen ongeacht de gebruikte technologie.
Artikel 2 :
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de adverteerder van de boodschap die op het of de panelen staat, door de uitbater van het of de panelen en door de persoon die toestemming geeft tot het plaatsen van een paneel op het gebouw dat hij bezet of waarvan hij eigenaar is.
Artikel 3 :
Zijn vrijgesteld van de belasting:
1. de panelen toebehorend aan de publiekrechtelijke rechtspersonen, aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut om het sociaal doel van algemeen belang na te streven
2. de panelen, affiches en de andere installaties opgelegd aan het publiek door een wettelijke of reglementaire bepaling voor zover dat de boodschap en zijn opmaak in de perken blijven van wat wettelijk of reglementair opgelegd is
3. de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienst en die zich bevinden in de openbare ruimte of zichtbaar zijn van de openbare ruimte en die het onderwerp zijn van een specifiek belastingreglement.
Artikel 4:
De belasting wordt vastgesteld per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter tegen vijfenzeventig euro (75 €) per vierkante meter voor drie maanden. Indien het paneel een verschillende oppervlakte heeft dan m², wordt het paneel verhoudingsgewijs belast.
Nochtans mag het minimum bedrag ervan niet kleiner zijn dan vijftig euro (50€) voor een termijn van drie maanden.
In het geval of verschillende adverteerders of eigenaren op een zelfde paneel staan, wordt de berekening van de belasting door elk adverteerder of eigenaar evenredig verdeeld, zodat het resultaat verkregen voor iedereen kan niet kleiner zijn dan vijftig euro (50€).
Het tarief van de belasting wordt met drie vermenigvuldigd wanneer het paneel de mogelijkheid heeft drie affiches te tonen, onder de vorm van een driedimensionale installatie of wanneer het dient als steun voor een animatie.
Het tarief van de belasting wordt met drie vermenigvuldigd wanneer het paneel de vorm heeft van een drie-visie-inrichting, een driedimensionale inrichting, een lichtdrager en een analoog of digitaal scherm die toelaten beelden en/of berichten te tonen die na elkaar over het scherm rollen of dienen ter ondersteuning van animatie.
Artikel 5 :
De belasting wordt geïnd per inkohiering. De belasting is verschuldigd voor het volledig kwartaal, ongeacht de maand van plaatsing of wegneming van het paneel. Elke vergroting van de oppervlakte of wijziging van de tekst van een paneel moet bekendgemaakt worden aan het gemeentebestuur binnen de vijftien dagen. Hetzelfde geldt voor elke vermindering van de grootte van een paneel of de algehele wegneming ervan.
De inkohiering van de belasting wordt elk trimester uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6 :
Het College van Burgemeester en Schepenen zal driemaandelijks overgaan tot een telling van de belastbare elementen op basis van de vaststellingen ter plaatse door een gemeentebeambte.