Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek  alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
- Om de volgende wijzigingen aan het Belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteitengoed te keuren
Artikel 1
In artikel 1 van  het Belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteitengoed te keuren, wordt de laatste lid vervangen door het volgende lid :
"De inrichtingen waarvan de toegang
1. voorbehouden aan bepaalde personen op basis van hun opleidingsniveau of hun sociale of financiële achtergrond en ondergeschikt aan de vervulling van bepaalde formaliteiten is ;
2. ofwel verboden aan minderjarigen is en waarvan de activiteit impliceert het gebruik van kansspelen of fysieke prestaties van de uitbaters, van hun aangestelden of onderaannemers zonder dat het doel van de gezegde prestaties enkel van therapeutieke, sportieve of culturele natuur zijn ;
3. ofwel waarvan de klanten er gewoonlijk dansen en dranken verbruiken."
Artikel 2
Artikel 2 van het belastingreglement wordt door de volgende bepaling veranderd :
"De aanslagvoet wordt gebracht op 2.000 Euro's per jaar en per prive-clubs en inrichtingen.
De aanslagvoet wordt gebracht op 3.000 Euro's wanneer de vloeroppervlakte die dient voor de uitbating van de privé-club of inrichting 100 m² bereikt of meer.
Hij wordt opgetrokken tot 5.250 Euro's wanneer de vloeroppervlakte 400m2 bereikt of meer voor de nrichtingen waarvan de toegang verboden aan minderjarigen is en waarvan de activiteit impliceert het gebruik van kansspelen of fysieke prestaties van de uitbaters, van hun aangestelden of onderaannemers zonder dat het doel van de gezegde prestaties enkel van therapeutieke, sportieve of culturele natuur zijn".
Artikel 3
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen."
Article 4
De zo gewijzigde belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2020.