Bestuur & Politiek

Wijziging van 27 belasting-reglementen ten gevolge van de inwerking treden van de Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

 

Artikel 1

Het artikel 5 van de belastingverordening op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De personen welke onder de toepassing der belasting vallen, zijn verplicht een schriftelijke verklaring te doen aan het Gemeentebestuur. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting.»  
Het artikel 6 van de belastingverordening op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen wordt opgeheven.

Artikel 2

Het artikel 7 van de belastingverordening op brandstofpompen wordt opgeheven.
Het oud artikel 8 (nieuw artikel 7) van de belastingverordening betreffende de brandstofpompen wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De personen welke onder de toepassing der belasting vallen, zijn verplicht een schriftelijke verklaring te doen aan het Gemeentebestuur. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »

Artikel 3

Het artikel 4 van de belastingverordening op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Het gemeentebestuur stuurt naar de belastingplichtige een aangifteformulier dat degelijk ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden, binnen de termijn van een maand ingaande op de datum van verzending.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontving wordt verondersteld dit formulier bij het gemeentebestuur aan te vragen, ten laatste op de 15de januari die volgt op het betreffende dienstjaar.
De verklaring geldt tot herroeping. In geval van wijziging van de belastbare situatie dient spontaan een nieuwe aangifte te gebeuren door de belastingplichtige binnen een termijn van tien dagen in voege tredend op de dag van de wijziging.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »

Artikel 4

Het artikel 4 van de belastingverordening op de in private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkaardige inrichtingen, verhuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen wordt vervangen door de volgende bepaling :
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
Het artikel 5 van de belastingverordening op de in private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkaardige inrichtingen, verhuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen wordt opgeheven.

Artikel 5

Het artikel 5 van de belastingverordening op de nachtwinkels en de telecommunicatiebedrijven  wordt vervangen door de volgende bepaling :
De belastingplichtige is ertoe gehouden een aangifte te doen van elke opening of exploitatie van een nachtwinkel of een telecommunicatiebedrijf.
Het gemeentebestuur stuurt naar de belastingplichtige een aangifteformulier dat degelijk ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden, binnen de termijn van een maand ingaande op de datum van verzending.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontving wordt verondersteld dit formulier bij het gemeentebestuur aan te vragen, ten laatste op de 15de januari die volgt op het betreffende dienstjaar.
De verklaring geldt tot herroeping. In geval van wijziging van de belastbare situatie dient spontaan een nieuwe aangifte te gebeuren door de belastingplichtige binnen een termijn van tien dagen in voege tredend op de dag van de wijziging.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
Het artikel 6 van de belastingverordening op de nachtwinkels en de telecommunicatiebedrijven  wordt opgeheven.

Artikel 6

Het artikel 10 van de belastingverordening op de uithangborden wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De personen welke onder de toepassing der belasting vallen, zijn verplicht een schriftelijke verklaring te doen aan het Gemeentebestuur binnen de 15 dagen van het plaatsen van een nieuw uithangbord of reclame, de vermeerdering van de oppervlakte van het uithangbord of de reclame. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »

Het artikel 6 vande belastingverordening op de uithangborden wordt opgeheven.

Artikel 7

Het artikel 6 van de belastingverordening op de bank- en financiele instellingen wordt vervangen door de volgende bepalingen :
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
Het artikel 7 van de belastingverordening op de bank- en financiele instellingen wordt opgeheven.

Artikel 8

Het artikel 7 van de belastingverordening op de vaste panelen wordt opgeheven.

Artikel 9

Het artikel 4 van de belastingverordening op het gebruik van reklametuigen in het openbaar wordt vervangen door de volgende bepaling  :
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden. De belasting zal ingekohierd worden en zal onmiddellijk eisbaar zijn.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »

Artikel 10

Het artikel 8, 4de lid van de belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt opgeheven.
Het artikel 10 van de belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt opgeheven.

Artikel 11

Het artikel 5 van de belastingverordening op het gebruik van de gemeentegoederen wordt opgeheven.

Artikel 12

Het artikel 18 van het reglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging wordt opgeheven.

Artikel 13

Het artikel 5 van de belastingverordening betreffende de recuperatie van de kosten van sommige interventies van de gemeentelijke diensten om openbare veiligheidsredenen wordt opgeheven.

Artikel 14

Het artikel 9 van de belastingverordening op de reclame-inrichtingen die tot hoofdoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben wordt opgeheven.

Artikel 15

Het artikel 7 van de belastingverordening betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie  wordt opgeheven.

Artikel 16

De artikelen 5 en 6 van de belastingverordening op het parkeren op de openbare weg worden opgeheven.

Artikel 17

Het artikel 4 van de belastingverordening op parkeerplaatsen wordt vervangen door de volgende bepaling  :
« Het gemeentebestuur stuurt naar de belastingplichtige een aangifteformulier dat degelijk ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden, binnen de termijn van een maand ingaande op de datum van verzending.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontving wordt verondersteld dit formulier bij het gemeentebestuur aan te vragen, ten laatste op de 15de januari die volgt op het betreffende dienstjaar.
De verklaring geldt tot herroeping. In geval van wijziging van de belastbare situatie dient spontaan een nieuwe aangifte te gebeuren door de belastingplichtige binnen een termijn van tien dagen in voege tredend op de dag van de wijziging.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. » 
De artikelen 5 en 6 van de belastingverordening op parkeerplaatsen worden opgeheven.

Artikel 18

Het artikel 7 van de belastingverordening op het plaatsen van materialen op de openbare weg of tijdelijke bezetting van de openbare weg wordt vervangen door de volgende bepaling :
« De  belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het  gebruik  aan het gemeentebestuur niet betekend werd, behalve indien er in de machtiging een termijn bepaald werd.
De eigenaar van het goed is hoofdelijk mede-aansprakelijk voor de betaling.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »

Artikel 19

Het artikel 11 van de belastingverordening op de voetpaden wordt opgeheven.

Artikel 20

De artikelen 4 en 6 van de belastingverordening op het sluikstorten en op de vervuiling en beschadiging van de openbare wegen en van voorwerpen van openbare nut worden opgeheven.

Artikel 21

Het artikel 4 van de belastingverordening op de gebouwen bestemd voor kantoren wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Het gemeentebestuur stuurt naar de belastingplichtige een aangifteformulier dat degelijk ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden, binnen de termijn van een maand ingaande op de datum van verzending.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontving wordt verondersteld dit formulier bij het gemeentebestuur aan te vragen, ten laatste op de 15de januari die volgt op het betreffende dienstjaar.
De verklaring geldt tot herroeping. In geval van wijziging van de belastbare situatie dient spontaan een nieuwe aangifte te gebeuren door de belastingplichtige binnen een termijn van tien dagen in voege tredend op de dag van de wijziging.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
Het artikel 6 van de belastingverordening op de gebouwen bestemd voor kantoren wordt opgeheven.

Artikel 22

Het artikel 6 van de belastingverordening op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde gebouwen wordt opgeheven. ( 002/18.12.2014/A/0009 )

Artikel 23

Het artikel 6 van de belastingverordening op de gebouwen die ongezond of onebewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen van veiligheid en hygiene voldoen wordt opgeheven.

Artikel 24

Het artikel 5 van de belastingverordening op de niet-afgewerkte gebouwen wordt opgeheven.

Artikel 25

Het artikel 6 van de belastingverordening op de tweede verblijven wordt vervangen door de volgende bepalingen  :
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
De artikelen 7 en 8 van de belastingverordening op de tweede verblijven worden opgeheven.

Artikel 26

Het artikel 8 van de belastingverordening op construeerbare en niet-bebouwde gronden wordt vervangen door de volgende bepalingen :
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
De artikelen 9 en 11 van de belastingverordening op construeerbare en niet-bebouwde gronden worden opgeheven.

Artikel 27

Het artikel 10 van de belastingverordening op de pylonen, masten, antenne en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg wordt vervangen door de volgende bepaling :
Bij gebrek aan aangifte voor de 31 december van het belastingjaar of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de  belastingplichtige van ambtswege belast worden.
Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambsthalve ingekohierde belasting  verhoogd met een bedrag ter hoogte van het bedrag van de ambsthalve ingekohierde belastingen en, in geval van herhaling binnen het jaar, met een bedrag ter hoogte van het dubbele van de ambsthalve ingekohierde belasting. »
Het artikel 12 van de belastingverordening op de pylonen, masten, antenne en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg wordt opgeheven.

Artikel 28

Het algemeen reglement inzake de invordering en de geschillen terzake van gemeentebelastingen wordt opgeheven.