Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

DE RAAD,
Gelet op de Grondwet, meer bepaald het artikel 170 ;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek  alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48;
Gezien het verslag aan de raad ;
BESLIST : 
Om de volgende wijzigingen op het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk goed te keuren : 
Artikel 1 : 
Op artikel 1 van de belasting reglement van 23 mei 2019 worden de woorden "Er wordt, vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025, een gemeentebelasting gevestigd aan huis van publiciteitsbladen en – kaarten met commercieel karakter, alsook catalogi, vouwbladen en kranten die publiciteit met handelsoogmerk bevatten wanneer deze drukwerken niet geadresseerd zijn.
De belasting heeft alleen betrekking op het gratis verspreiden van de kant van de bestemmeling." door de volgende woorden vervangen : 
"Er wordt, vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025, een gemeentebelasting gevestigd op : 
- de  huis-aan verspreiding van publiciteitsbladen en – kaarten met commercieel karakter, alsook catalogi, vouwbladen en kranten die publiciteit met handelsoogmerk bevatten wanneer deze drukwerken niet geadresseerd zijn ; 
- het aanbrengen van één of verschillende  reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden

De belasting heeft alleen betrekking op het gratis verspreiden van de kant van de bestemmeling." 

Artikel 2 :
Op artikel 6 van de belasting reglement van 23 mei 2019 de woorden : 

"De belastingtarieven worden als volgt vastgelegd :

1. Publiciteitsblad of –kaart :

  • oppervlakte kleiner of gelijk aan het formaat A4 : 0,02 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 30 € per verdeling.
  • Oppervlakte groter dan het formaat A4 : 0,04 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 60 € per verdeling.

2. Publicitaire catalogus, vouwblad of krant : 0.06 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 120 € per verdeling.

3. Het belastingtarief wordt verdubbeld wanneer het verdeelde reclamedrukwerk in plastic is verpakt." 

worden vervangen door de woorden : 

""De belastingtarieven worden als volgt vastgelegd :

1. aan-huis verspreiding publiciteitsblad of –kaart :

  • oppervlakte kleiner of gelijk aan het formaat A4 : 0,02 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 30 € per verdeling.
  • Oppervlakte groter dan het formaat A4 : 0,04 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 60 € per verdeling.

2. aan-huis verspreiding publicitaire catalogus, vouwblad of krant : 0.06 € per verdeeld exemplaar met een minimum van 120 € per verdeling.

3. reclamedrukwerk op voertuigen : 0,25€ per exemplaar met een minimum bedrag van 250 € per verdeling. 

4. Het belastingtarief wordt verdubbeld wanneer het verdeelde reclamedrukwerk in plastic is verpakt." 

Artikel 3
Een laatste artikel wordt bij het belastingreglement gevoegd :
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.".