Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB): Aankondiging van de Brusselse minister van Leefmilieu om een vijver van het Rood Klooster open te stellen voor zwemmers

Op 1 maart kondigde de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, na een onderzoek van de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in Brussel, aan dat 6 vijvers, waaronder één van het Rood Klooster, in aanmerking zullen komen om 6 weekends in juli en augustus opengesteld te worden voor zwemmers.
De minister voert aan dat daar bij de Brusselaar veel vraag naar is en zij daaraan tegemoet wil komen. De minister voegt eraan toe dat ze er een erezaak van maakt om op een rationele en gecoördineerde manier te werk te gaan, om al het goede werk dat er voor de biodiversiteit is geleverd niet te schaden.
In de praktijk gaat het om een "test" in zes weekends in juli en augustus. Het is de bedoeling om elke locatie twee namiddagen op zaterdag en zondag open te stellen. Er moet wel gereserveerd worden. Dat zal wellicht via het internet en ter plaatse gebeuren om het aantal zwemmers te beperken.
Ik ben hoe dan ook verbaasd over dit bericht in de pers, aangezien het gebied van het Rood Klooster deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied. De vijvers van het Rood Klooster zijn een geliefd toevluchtsoord voor een aantal watervogels die hun drijvende nesten vastmaken aan dode takken en bomen die in het water zijn gevallen. De vijvers van het Rood Klooster zijn belangrijke broedplaatsen voor verschillende beschermde amfibiesoorten, zoals de bruine kikker, de gewone pad, de alpenwatersalamander, enz. Er komen ook veel vissen voor, waaronder de zeldzame bittervoorn.
Naast de mogelijke gevolgen voor fauna en flora maak ik me ook zorgen over de gevolgen van een dergelijk project voor de mobiliteit in en rond het gebied. We weten allemaal dat het gebied van het Rood Klooster moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en niet genoeg parkeerplaatsen heeft voor een groot aantal zwemmers.
Hoewel ik het interessant vind om na te denken over het openstellen van bepaalde Brusselse vijvers voor zwemmers, zijn er naar mijn mening nog verschillende vraagtekens in dit dossier, waarover ik verschillende vragen heb voor het College:
Is het college op de hoogte gebracht van de plannen van de minister van Leefmilieu?
Werden de gemeentebesturen op voorhand geraadpleegd? Zo nee, wordt er sinds de berichten in de pers overleg gepleegd? Zo ja, wat zijn de eerste bevindingen?
Wat is het standpunt van het College over dit voorstel? Welke uitdagingen en beperkingen hebben de gemeentebesturen vastgesteld in verband met dit idee, en wat zijn de mogelijke oplossingen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Matthieu Pillois
Gemeenteraadslid
Lijst van de Burgemeester DéFI
  • Antwoord van mevrouw De Vos, waarnemend burgemeester
Begin februari hebben wij een e-mail ontvangen, waarin wij op de hoogte werden gebracht van een lopend project "in samenwerking met het BIM en met betrekking tot zwemmen in openlucht op verschillende locaties in het Brussels Gewest", maar verder hebben wij niets (meer) vernomen vóór de berichten in de media. Wij wachten bovendien nog steeds op een officiële aanvraag van het kabinet van de minister.
Na de berichten in de pers heb ik contact opgenomen met de organisatoren en op 11 maart zijn zij hun project komen toelichten.
Het gaat om een project dat al 2 jaar loopt en er is gekomen op vraag van de burgers. Zwemmen in openlucht is een sportieve en sociale activiteit voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Bovendien kan er op dit moment nergens in Brussel in openlucht gezwommen worden.
In een eerste fase werd de waterkwaliteit op verschillende locaties gecontroleerd. Voor 5 locaties bleek die goed genoeg:
Neerpede (Anderlecht), COOVI, Terlinden, Ter Kamerenbos en vijver 3 bij RK.
In een volgende fase zouden er testdagen georganiseerd worden om te bekijken wat de Brusselaar precies zou willen en wat de gevolgen/moeilijkheden/aandachtspunten (mobiliteit, milieu, enz.) zijn.
In RK:
Het zou gaan om 50 zwemmers die zich gratis inschrijven en op hetzelfde moment zouden zwemmen.
In vijver 3 zijn er geen nesten van meerkoeten (drijvende nesten), en er zou gratis "biologische" zonnecrème uitgedeeld worden.
Er zou een ponton van zo'n tien meter geplaatst worden, zodat er ver van de oever in en uit het water gegaan wordt.
Redders, kleedhokjes, vuilnisbakken, toiletten enz. zouden gratis ter beschikking gesteld, geplaatst en weer verwijderd worden.
De vissen in de vijvers zijn voornamelijk karpers (voor hengelsport). Voor de testdagen lijkt alles voorzien (behalve de financiering!)
Wij zijn zeer sceptisch over deze tests en wel om deze redenen:
  1. De organisatoren (pool is cool) lijken er niet zeker van te zijn dat ze op dit moment over de nodige fondsen beschikken
  2. Wat voor zin heeft het om ergens een test te houden als men het project daar niet wil voortzetten of niet over de middelen beschikt?
  3. RK is op het vlak van mobiliteit nu al verzadigd bij goed weer.
  4. Het belangrijkste risico als je de bevolking vertrouwd maakt met het idee dat er in het RK gezwommen kan worden, is dat het risico op wildzwemmen (buiten bovengenoemde zones) toeneemt, in alle vijvers en bij de minste verhoging van de temperatuur, met niet-biologische zonnecrème en andere onvoorspelbare en moeilijk te vermijden neveneffecten... En de kosten daarvoor zouden uiteraard voor de gemeente zijn.
  5. Bovendien zal er de komende jaren veel gewerkt worden in het gebied, wat het project ook niet ten goede komt, los van de bezwaren op het vlak van biodiversiteit en leefmilieu.
  6. Tot slot moeten de actoren binnen het BIM overleg plegen, aangezien de beheerders van de site en de projectleiders niet op dezelfde golflengte zitten.
Kortom, we wachten nog op meer informatie van het BIM.... al een hele tijd.