Bestuur & Politiek

Belastingreglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf - Hernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
- Om de volgende wijzigingen aan het Belasting Reglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf :
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf, worden de woorden "van 1 januari 2016 tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "van 1 januari 2021 tot 31 december 2026".