Bestuur & Politiek

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2020

DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 30.06.2020 uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.