Bestuur & Politiek

Overheidsopdracht voor diensten voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem – Vaststelling van de voorwaarden van de aanbesteding – Goedkeuring van de uitgaven en lastenboek

De RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234 en 236 ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 36 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren, artikelen 8, 16 en 20   ;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake (overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies)
Gelet op de rapporten van de consultant Deloitte : Fase 1 “As is – inventarisatie van de inrichting” (bijlage bij BOS 002/07.04.2020/B/0056), Fase II “Status en programma van eisen – te onderzoeken eigendomsscenario’s (bijlage bij BOS 002/22.07.2020/B/0070) en Fase III "Aanbevelingen en uitvoeringsplan - Scenarioanalyse" (bijlage).
Gezien het besluit van het College van 22 september 2020 (002/22.09.2020/B/0075) ;
Overwegende wat volgt :
Het College wilde beginnen met studies over de verhuizing of renovatie van het gemeentegebouw.
In het kader van de missie Assistentie bij het sturen en ontwerpen van organisatieprocessen (NWoW) voor de renovatie van het gemeentehuis en het OCMW, heeft het bedrijf Deloitte analyses uitgevoerd die zijn getranscribeerd in drie rapporten (bijgevoegd bij BOS 002/22.09.2020/B/0075)
De Raad heeft besloten om scenario 6.1 te hanteren als het definitieve vastgoedscenario, dat wil zegen centralisatie van het gemeentehuis en het OCMW in het gebouw van het gemeentehuis en renovatie van dit laatste.
In geval van renovatie van het gemeentehuis (al dan niet met tussenkomst van de diensten van het OCMW) ontstaat een groot en complex contract voor werken, waarvoor de gemeenteadministratie niet over de expertise beschikt om toezicht en controle uit te oefenen.
Om de administratie te helpen voor het verlenen van bijstand aan het bestuur bij het opstellen en het controle op het programma van werkzaamheden en de prestaties van architecten- en ingenieursdiensten en contracten voor werken, het ramen van de kosten van de werken, de kwaliteit van de verleende diensten en de kwaliteit van de werken en aanverwante diensten, en het levering van voorstellen voor de optimalisering van de tijdschema’s en de kosten, binnenkort wordt een overheidsopdracht voor diensten voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem.
De aanbestedingsprocedure is de openbare procedure.
Om onze intentie om dit opdracht voor bijstand aan de opdrachtgever te lanceren bekend te maken, is er al een vooraankondiging gepubliceerd (002/14.07.2020/B/0088).
Het totaal bedrag van de opdracht geschat wordt op 237.000 euros BTW d.w.z. 300.000 euros BTW inbegrepen.
Een bedrag is op het artikel 104/72460 « Projectmedewerker nieuwe gemeentehuis » van de buitengewone begroting van 2021 ;
BESLIST :
  • om de opdracht voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem, via de openbare procedure en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonders lastenboek n°CSC10/CA2020
  • om de in bijlage aankondiging goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 300.000 euro BTW inbegrepen (237.000 euros ecl. BTW)
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 104/72460 van de buitengewone begroting van 2021;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.