Bestuur & Politiek

Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Goedkeuring

DE RAAD:
Gelet op artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Oudergem;
Overwegende hetgeen volgt:
De nieuwe gemeentewet bepaalt dat "de gemeenten tot taak hebben, het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen ."
De parking van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12 - 14) is 24 uur per dag toegankelijk voor het publiek. Met "toegankelijk voor het publiek" betekent dat voetgangers op elk moment van de dag of de nacht toegang hebben tot de parking. Alleen de toegang per voertuig is beperkt in functie van de verschillende openingstijden, de wekelijkse markt, de activiteiten van het cultureel centrum enzovoort.
Regelmatig wordt in deze parkeergarage de aanwezigheid zonder reden van personen of groepen personen waargenomen met diverse vormen van hinder en overlast als gevolg. Meer bepaald wordt er ter plaatse afval aangetroffen en wordt er vandalisme gepleegd. Tevens worden regelmatig uitwerpselen en urine aangetroffen. De politiediensten hebben ook vastgesteld dat er op de bewuste plek ernstiger feiten zijn gepleegd, meer bepaald pogingen tot diefstal in voertuigen waarbij schade werd aangericht.
De situatie is zo ernstig geworden dat het absoluut noodzakelijk is de toegang tot deze parking te reglementeren en alleen personen toe te laten die daarvoor een geldige reden hebben.
De aanname van dit reglement is gerechtvaardigd daar er geen wettelijke grondslag bestaat die toelaat personen te bestraffen die zonder reden in dit openbaar gebouw aanwezig zijn. Het is noodzakelijk niet alleen preventieve maatregelen maar ook repressieve maatregelen te nemen om te vermijden dat dit openbaar gebouw een stort wordt en dat er een onveiligheidsgevoel ontstaat.
BESLIST:
het bijzonder politiereglement aan te nemen dat van toepassing zal zijn op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving, als volgt:
Artikel 1
Het is voor al wie geen deel uitmaakt van het gemeentelijk personeel, geen beambte is van het gemeentebestuur of geen gebruiker die zijn voertuig komt parkeren of halen verboden om zich in de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12- 14) en bij zijn toegangen te bevinden.
Artikel 2
De politiediensten, de gemeentelijke ambtenaren zoals bedoeld in artikel 21 §1, 1° van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties evenals de gemeenschapswachten zijn gemachtigd om personen die zich zonder geldige reden in de gemeentelijke parking ophouden te bevelen de parking onmiddellijk te verlaten.
In geval van weigering wordt dit gedrag gelijkgesteld met een weigering gevolg te geven aan een bevel.
Artikel 3
§1 Al wie de bepalingen van dit reglement overtreedt, kan worden bestraft met de volgende sancties, i.e. een administratieve boete die maximaal € 175 of € 350 bedraagt naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
§2 Gemeenschapsdienst.
Wanneer hij dat passend acht, kan de sanctionerend ambtenaar gemeenschapsdienst voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. Deze gemeenschapsdienst wordt geleverd met inachtneming van de nadere regels zoals vastgesteld door de wet van 24 juni 2013.
§3. Lokale bemiddeling.
Wanneer hij dat passend acht en wanneer een slachtoffer wordt geïdentificeerd in het kader van de administratieve procedure, kan de sanctionerend ambtenaar lokale bemiddeling voorstellen aan de overtreder die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.
Deze bemiddeling vindt plaats met inachtneming van de nadere regels zoals vastgesteld door de wet van 24 juni 2013.
Artikel 4
Dit reglement wordt van kracht op de vijfde dag die volgt op de dag van zijn bekendmaking door aanplakking en op de website van de gemeente.
Deze beraadslaging wordt overgelegd aan de gewestelijke minister belast met Plaatselijke Besturen.